Založ si blog

„Ak by sme pripustili Vašu žalobu, takých žalôb by sme tu mali tisíce“- povedal sudca Murgaš

Vážení študenti práva (a nielen Vy), týmto výrokom energicky zavŕšil sústavné skákanie do mojej výpovede sudca JUDr. Murgaš na Krajskom súde v Bratislave dňa 9. 11. 2015. Kto je zodpovedný za zničené životy našich občanov? Jednoznačne všetky vlády, ktoré sa občanom dosiaľ vôbec nevenovali. Od začiatku volebného obdobia (2012-2016) registrujem prípady ponižovania, zneužívania, sabotovania práce občanov na pracoviskách. Niektoré príbehy sú tragické, ale žiadne médiá o nich nepíšu.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/pani-ritomska-ak-by-sme-pripustili-vasu-zalobu-takych-zalob-by-sme-tu-mali-tisice
A dnes sa už píše rok 2023 a na súdoch sa nič nezmenilo. Preto, aby sme zviditeľnili náš projekt, požiadali sme dňa 14. 10. 2022 Borisa Kollára, predsedu Národnej rady SR o stretnutie vo veci prevencie a riešenia dôležitej problematiky sociálnej patológie ako rôznych foriem úmyselného znepríjemňovania pracovného života (t.č. už novinári píšu šikana na pracovisku), ktoré spôsobujú obetiam psychotraumu, a tiež môžu trvalo poškodiť psychické zdravie, čo často vedie k rozvoju somatickej choroby.Ako sme zistili, stalo sa „módou“ našich štátnych úradníkov, ak majú opraviť spôsobenú chybu radšej neodpovedajú. Rovnako je to aj v kancelárii Borisa Kollára, ktorý na náš list v mene občanov neodpovedá.

Kollár vydiera Matoviča alebo je to dobrá politická hra


Boris Kollár ako predseda parlamentu nám neodpovedá a neodpovie. LEBO aj on pestuje zlú politickú kultúru. Nie je zrejmé, kedy sa zmení rokovací poriadok parlamentu o slušnosti, o ktorom Boris Kollár sníva.
Ale je zrejmé, že čím viac úradov nám tu vzniká, tým viac budú občania „behať“ z jedného úradu na druhý.

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky


A tieto dni nám už novinári píšu, ako sa Boris Kollár, predseda Národnej rady SR stal príkladom našej témy, ktorú zaznamenávame aj do 9. medzinárodnej konferencie v novembri 2023.
A keď Boris Kollár neodpovedá aj tak sa zlo šíri.
Dôkazom je môj zamestnávateľ (ÚRSO), ktorý mi nezaplatil výpovednú dobu za dva mesiace. A od roku 2016 sa ako exposlankyňa parlamentu súdim a hľadám sudcu, advokáta,prokurátora,policajného vyšetrovateľa, ktorý vie aplikovať § 214 ods.1 Trestného zákona „Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“
Vážení študenti práva (a nielen Vy), podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že výpovedná doba je časový úsek, ktorý beží po doručení výpovede a určuje koniec pracovného pomeru. Výpovednou dobou je teda určitý časový úsek medzi doručením výpovede a skončením pracovného pomeru. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede (§ 62 ods. 7 Zákonníka práce). A za výpovednú dobu sa poskytuje mzda. Až po skončení výpovednej doby vzniká koniec pracovného pomeru.

Až bomba zastavila klamstvá advokáta Úradu pre regulácie sieťových odvetví


Pojem spravodlivosť by mal predstavovať každý súdny proces, pri ktorom dochádza k náprave aktuálneho stavu, ktorý vznikol protiprávnym zásahom do tej miery, aby sa oprávnený stav úplne zhodoval s pôvodným stavom. Protiprávny zásah, ktorý tu použil žalovaný je jeho tvrdenie, že exposlankyňa parlamentu skončila štátnozamestnanecký pomer spolu s mandátom.
Kto z Vás, vážení študenti práva, má logické myslenie odpovie, že to nie je pravda. LEBO: Je to právny lapsus, ktorý má nasledovné chyby:
1. ak exposlankyňa parlamentu skončila spolu s mandátom poslankyne, prečo jej žalovaný (ÚRSO) nezaplatil mzdu za dva mesiace výpovednej doby.
2. ak exposlankyňa parlamentu skončila spolu s mandátom poslankyne parlamentu, prečo jej nevydali doklad o mzde, ktorým by svoje tvrdenie dokázali.
3. ak exposlankyňa parlamentu skončila spolu s mandátom poslankyne parlamentu, prečo ju nezaevidoval úrad práce do evidencie nezamestnaných

Prečo bratislavské súdy nepoužívajú digitálny záznam v súlade so zápisnicou. . . . . . .


Dňa 06. 04. 2023 som na súd predložila listinný dôkaz Nárok na pracovné voľno – oznámenie Č.: ÚRSO/OÚ-5380/2012/BA zo dňa 15. 2. 2012, ako dôležitú právnu skutočnosť na preukázanie mojich právnych nárokov vyplatenia mzdy za obdobie výpovednej doby dva mesiace.
Tento listinný dôkaz preukazuje nekalé konanie žalovaného, ktorý od začiatku súdneho konania vykonáva opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto mojich peňažných prostriedkov, ako o tom svedčí list žalovaného Č.: 8834/2016/BA zo dňa 08. 03. 2016 Potvrdenie o štátnej službe so skončením štátnozamestnaneckého pomeru spolu so skončením mandátu poslankyne.
Zároveň tento listinný dôkaz preukazuje, že žalovaný v čase, kedy mi umožnil čerpať dovolenku a pracovné voľno od 18. 2. 2012 do 9. 3. 2012, mi dňa 29. 2. 2012 napísal Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru Č.:ÚRSO/OÚ-2109/2012/BA, kde uviedol: „Štátnozamestnanecký pomer Vám skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je dva mesiace.“.
Z uvedeného vyplýva, že žalovaný aj týmto svojím konaním porušil citované znenie § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“.
Zároveň preukazuje, že žalovaný od začiatku súdneho konania porušuje zákon, marí spravodlivosť a uvádza do „omylu“ ctený súd prvého stupňa.

Pracovné žaloby pojednávajú súdy horšie ako boj s mafiou


https://blog.sme.sk/ritomska/politika/pisomny-dokaz-nepusti-to-vedia-vsetci-pravnici
Súčasný stav spoločnosti negarantuje nič. Ani zákonné práva, ani istoty v zamestnaní, ale ani ľudskú dôstojnosť.

Exposlankyňa parlamentu zvyšuje právne vedomie novinárom


Boj za spravodlivosťou pokračuje.
Dajme si otázky: Prečo ten či ten súd zámerne koná, prečo má za cieľ vyvolať v žalobcovi únavu a rezignáciu, prečo má za cieľ, aby žalobca prijal rozhodnutie v jeho neprospech ako oslobodenie od zdĺhavého procesu, ktorý žalobca sám začal vlastným podaním v presvedčení práva a v dôvere k právnemu systému. Prečo sa súdny proces neudržuje v medziach legitimity a zákonnosti podľa procesných predpisov? Prečo sudca či sudkyňa nerozhodne okamžite, keď jej to zákon káže? Vari paragrafy umožňujú obchádzať povinnosť rýchleho a spravodlivého rozhodovania? Môže nevedomý/nevedomá a nedostatočne vzdelaný/vzdelaná sudca/sudkyňa reprezentovať náš právny systém a môže samostatne rozhodovať? Dokazuje to aj môj prípad exposlankyne parlamentu proti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zaplatenie dvoch mesiacov výpovednej doby.A zase môžem písať odvolanie, lebo sudkyňa moju žalobu dňa 22. júna 2023 zamietla. To znamená, že nerozhodla o mojom dôkaze, že žalovaný mi napísal výpoveď v čase, keď mi dal dovolenku a pracovné voľno. Pravdy sa nedovoláte ani do smrti.
Preto práve teraz, keď politické strany zase zháňajú svoje fan kluby voličov a ktoré zase sľubujú, čo všetko spravia pre občanov, práve teraz je čas zverejniť smutné príbehy, aby občania našli odvahu dvihnúť sa z tejto hniloby spoločnosti.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokazuje, že pácha trestný čin


https://blog.sme.sk/vlastasedlakova/politika/spravodlivost-na-slovensku-je-vo-ficovej-riti-na-rusky-sposob-sudi-sa-podla-hrubky-obalky

Email zo dňa 15. 11. 2012 od štátneho tajomníka Branislava Ondruša – sľub politickej strany SMER

18.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Nadväzujeme na minulé články: Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu? Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ? A hľa – máme po [...]

Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

03.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Už v minulom článku sme Vás informovali,že jedno médium sa našlo, aby zverejnilo, prečo blogeri píšu. Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ? Ale dnes Vám prinesiem úryvok z knihy [...]

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Biden

Koniec Bidenovej kampane je vraj len otázkou času, niekoľko sponzorov už nedá ani cent

19.07.2024 23:20

Viac ako 30 demokratických kongresmanov už prezidenta vyzvalo na odstúpenie z kampane.

banglades

Televízia i väznica v plameňoch, v Bangladéši to vrie. Študentské protesty majú 150 obetí, vláda povolala armádu

19.07.2024 21:07, aktualizované: 22:49

Len v Dháke počas piatku prišlo o život viac ako 50 študentov. Dnešok sa tak stal najkrvavejším dňom protestov. Doteraz ním bol štvrtok s viac ako 20 mŕtvymi.

vukovar

Tisíce brancov ročne. Chorváti spisujú proti návratu povinnej vojenčiny petíciu

19.07.2024 20:09

Chorvátsko oficiálne zrušilo brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do Severoatlantickej aliancie.

Ľupták

Muž, ktorý napadol poslanca Ľuptáka, čelí obvineniu. Vyšetrovateľ žiada väzbu

19.07.2024 18:54, aktualizované: 19:22

Poslanec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.