Založ si blog

Až bomba zastavila klamstvá advokáta Úradu pre regulácie sieťových odvetví

Vážení študenti práva, (a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zase zameriame na budovanie demokracie po slovensky. Na základe Predvolanie + výzva Okresného súdu Bratislava II sp. zn.: 11Cpr/ 2/2016 zo dňa 02. 11. 2022 v právnej veci žalobkyne JUDr. Mária Ritomská proti žalovanému Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zaplatenie 1 830,-€ s príslušenstvom predkladám podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia spolu s dôkazmi.

Vychádzam z doterajšieho skutkového stavu, ako som uviedla v pôvodnom návrhu na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 04. 04. 2016. Podstatnými a rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami v tejto právnej veci je moje zvolenie za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 10. 03. 2012. A dva dni pred tým – dňa 08. 03. 2012 som obdržala Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012, ktorú mi žalovaný zaslal listom Č.:ÚRSO/OÚ-2019/2012/BA doporučene poštou. V tejto Výpovedi zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012 je uvedené: „Výpovedná doba Vám začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede…“
1.Dôkaz: list Č.:ÚRSO/OÚ – 2019/2012/BA Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012

Ale nakoľko vo voľbách konaných dňa 10. 03. 2012 som bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, toto moje zvolenie za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky sa stalo dôvodom, že mi nemohla začať plynúť výpovedná doba od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení Výpovede zo dňa 29. 02. 2012, t. j. od prvého dňa kalendárneho mesiaca apríl 2012 ako nasledujúceho mesiaca po doručení Výpovede.
1a.Dôkaz: Osvedčenie zo dňa 11.marca 2012

Po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2012–2016 mi žalovaný neumožnil pokračovať v štátnozamestnaneckom pomere počas dvoch mesiacov výpovednej doby, a to od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016. Ale po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2012–2016 mi žalovaný zaslal doporučene poštou list Č.:8834/2016/BA zo dňa 08. 03. 2016 Potvrdenie o štátnej službe so skončením štátnozamestnaneckého pomeru ku dňu 05. 03. 2016, t. j. spolu so skončením mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky ku dňu 05. 03. 2016.
2.Dôkaz: list Č.: 8834/2016/BA zo dňa 08. 03. 2016 Potvrdenie o štátnej službe

Za dôležitý, podstatný a rozhodujúci dôkaz pri vymáhaní zaplatenia mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov môjho štátnozamestnaneckého pomeru od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016 považujem Potvrdenie z Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o uplynutí dĺžky mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky dňom 05. 03. 2016.
2a. Dôkaz: Potvrdenie o dĺžke mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 7. marca 2016

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že výpovedná doba je časový úsek, ktorý beží po doručení výpovede a určuje koniec pracovného pomeru. Výpovednou dobou je teda určitý časový úsek medzi doručením výpovede a skončením pracovného pomeru. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede (§ 62 ods. 7 Zákonníka práce). A za výpovednú dobu sa poskytuje mzda. Až po skončení výpovednej doby vzniká koniec pracovného pomeru.

V nadväznosti na citované ustanovenie Zákonníka práce znovu uvádzam: Nakoľko mi žalovaný po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky neumožnil pokračovať v štátnozamestnaneckom pomere počas dvoch mesiacov výpovednej doby, a to od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016 a ani mi nevyplatil mzdu za dva mesiace tejto výpovednej doby od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, podala som na Okresný súd Bratislava II návrh na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 04. 04. 2016 v právnej veci zaplatenia mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov, a to od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016. Podstatným je návrh na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 04. 04. 2016, ktorým som si uplatnila pohľadávku na mzde za výpovednú dobu štátnozamestnaneckého pomeru od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, ktorá určuje koniec môjho štátnozamestnaneckého pomeru.
3. Dôkaz: Návrh na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 04. 04. 2016

Bolo a je povinnosťou žalovaného dokázať, či mi vyplatil mzdu za výpovednú dobu dvoch mesiacov od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, a to pomocou písomného dôkazu – doklad o mzde. Doklad o mzde je dôležitý listinný dôkaz pre uplatnenie mojich právnych nárokov na vyplatenie mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov, t. j. od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, ktorá mi prináleží po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2012 – 2016 dňom 05. 03. 2016.

Podľa Výzvy Okresného súdu Bratislava II som listom zo dňa 02. 05. 2016 doplnila návrh na vydanie Platobného rozkazu, ale Okresný súd Bratislava II Uznesením sp. zn.:11Cpr/2/2016-56 zo dňa 01. 06. 2016 konanie prerušil, nakoľko lustráciou zistil, že som dňa 11. 04. 2016 podala na Okresnom súde Bratislava II žalobný návrh v právnej veci proti žalovanému o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.
4.Dôkaz: Uznesenie Okresného súdu Bratislava II sp.zn.:11Cpr/2/2016-56 zo dňa 01. 06. 2016

Dňa 17. 01. 2018 Okresný súd Bratislava II Rozsudkom Sp. zn.: 16 Cpr/2/2016-195 zamietol moju žalobu o určenie neplatnosti skončenia môjho štátnozamestnaneckého pomeru. Tým, že moja žaloba bola zamietnutá, Okresný súd Bratislava II nerozhodol o vyplatení mojej mzdy za výpovednú dobu od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016 po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
5.Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu Bratislava II Sp.zn.:16 Cpr/2/2016-195 zo dňa 17. 01. 2018

Ďalší vývoj mojich právnych nárokov v tomto konaní pokračoval: Hneď ako Okresný súd Bratislava II Rozsudkom Sp. zn.: 16 Cpr/2/2016-195 dňa 17. 01. 2018 moju žalobu o určenie neplatnosti skončenia môjho štátnozamestnaneckého pomeru Výpoveďou zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012 zamietol, dňa 22. 01 2018 som podala opakovane návrh na vydanie Platobného rozkazu na zaplatenie pohľadávky na mzde za obdobie dvoch mesiacov výpovednej doby, a to od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016.
6.Dôkaz: Návrh na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 22. 01. 2018

Okresný súd Bratislava II ma znovu vyzval predložiť v zmysle § 167 ods. 3 C. S. P. ďalšie skutočnosti a dôkazy. K tomu som dňa 15. 07. 2019 predložila Vyjadrenie žalobkyne k vyjadreniu žalovaného k návrhu na vydanie Platobného rozkazu. Vyjadrením zo dňa 15. 07. 2019 na vydanie Platobného rozkazu som znovu zopakovala meritum veci – dôležité podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia formou relevantného argumentu, ktorý je rozhodujúci pre posúdenie opodstatnenosti môjho právneho nároku žalobkyne, ktorý je predmetom tohto konania a ktorý má vplyv na posúdenie splnenia podmienok uplatneného nároku z hľadiska hypotézy právnej normy, a to uplatnenie nároku na náhradu mzdy za výpovednú dobu – dvoch mesiacov od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016. kde som znovu vyzvala žalovaného, aby predložil listinné dôkazy – doklad o mzde za mesiac marec 2016 a doklad o mzde za mesiac apríl 2016. To znamená ide o listinný dôkaz, ktorým žalovaný preukáže splnenie si povinnosti žalovaného pri skončení môjho štátnozamestnaneckého pomeru, a to vyplatenie mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov – od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, t. j. ide o obdobie po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.

Z hľadiska poznania a obsahu právnej normy dôležitou právnou skutočnosťou je teda pohľadávka na mzde za výpovednú dobu dvoch mesiacov od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, ktorá mi vznikla a je súčasťou skončenia môjho štátnozamestnaneckého pomeru. Preto je dôležité poznať obsah práva čo do hĺbky aj v aplikačnej praxi súdov, lebo sústavným predlžovaním súdneho konania – návrh na vydanie platobného rozkazu – sa odkláňa od merita veci a dochádza k neodbornému výkladu práva súdom prvého stupňa. Možno konštatovať, že do konania o neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru pod sp. zn.:16Cpr/2/2016 nebolo potrebné pripustiť zmenu petitu – vymáhanie zaplatenia mojej mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, t. j. ide o obdobie po skončení môjho mandátu poslankyne vo volebnom období 2012 – 2016.

Považujem za dôležité uviesť skutočnosť, že v histórii nášho práva neexistuje prípad pre právne posúdenie, kedy poslankyňa, ktorá bola zvolená do Národnej rady Slovenskej republiky, obdržala dva dni pred jej zvolením Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru. A rovnako neexistuje v histórii nášho práva ani judikát, ktorý by som bola mohla predložiť do súdneho konania na Okresnom súde Bratislava II – zaplatenie mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, t. j. ide o obdobie po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2012 – 2016.

K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona (nález Ústavného súdu SR z 23. mája 2013, č. k. IV. ÚS 71/2013-36). V súlade s citovaným nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky považujem za dôležité v tomto vyjadrení upriamiť pozornosť k právnym skutočnostiam plynutia výpovednej doby na preukázanie mojich tvrdení. V dobrej viere sa domáham po skončení volebného obdobia 2012 – 2016, aby boli zachované ústavné práva štátneho zamestnanca a demokratické princípy, ku ktorým sa Slovenská republika hlási, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do môjho práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mi bolo dané primerané zadosťučinenie. Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatnení. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy ( II. ÚS 85/06). V súlade s predmetným judikátom Ústavného súdu Slovenskej republiky je súdne konanie v právnej veci žalobkyne proti žalovanému o zaplatenie mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, t. j. obdobie po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2012–2016 od začiatku v rozpore s procesnými zásadami a tým porušuje ústavnoprávne princípy.

Ďalšie podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia znovu uvádzam: Podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Ako vyplýva z citovaného ustanovenia Zákonníka práce, ochranná lehota sa vzťahuje na vykonávanie môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky v tom zmysle, že ochranná doba prerušila môj štátnozamestnanecký pomer. Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá. To znamená, že žalobkyňa trvala na pokračovaní štátnozamestnaneckého pomeru plynutím výpovednej doby od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, a preto podľa citovaného ustanovenia nemala žiadnu povinnosť oznámiť žalovanému, že po skončení mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky na predĺžení štátnozamestnaneckého pomeru netrvá. Je dôležité, že trvala na plynutí výpovednej doby, ktorá určuje koniec štátnozamestnaneckého pomeru.

V tejto súvislosti žalobkyňa predložila, Váženému súdu, dôkaz, že v období od marca 2012 do februára 2016 mala plat poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky a nemohla mať aj plat štátneho zamestnanca u žalovaného. Lebo ako štátna zamestnankyňa obdržala od žalovaného dôkaz – list Č.:ÚRSO/OÚ-8869/2012/BA zo dňa 12. 3. 2012 Služobné voľno štátneho zamestnanca na vykonávanie funkcie poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň jej žalovaný oznámil listom Č.:ÚRSO/OÚ-5380/2012/BA zo dňa 15. 2. 2012 Nárok na pracovné voľno.
7a. Dôkaz: list Č.:ÚRSO/OÚ-8869/2012/BA zo dňa 12. 3. 2012 Služobné voľno štátneho zamestnanca – oznámenie
7b. Dôkaz: list Č.:ÚRSO/OÚ-5380/2012/BA zo dňa 15. 2. 2012 Nárok na pracovné voľno -oznámenie

Podľa 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Z citovaného ustanovenia vyplýva podozrenie žalovaného že nevyplatením sumy mojej mzdy za obdobie od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016, t. j. za obdobie dvoch mesiacov výpovednej doby, došlo zo strany žalovaného k porušeniu plnenia z právneho dôvodu, čím žalovaný získal majetkový prospech z nepoctivých zdrojov.

Podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd má každý právo na spravodlivý proces, ktoré zahŕňa aj právo na to, aby bola jeho vec rozhodnutá nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Predovšetkým je našou povinnosťou v tomto konaní znovu upozorniť na nekalé dokazovanie zo strany žalovaného na súde prvého stupňa, ktorý nepredložil dôkaz, ako si splnil povinnosť vyplatiť mzdu žalobkyni za výpovednú dobu dvoch mesiacov, t. j. od 06. 03. 2016 do 05. 05 2016. Dokázali sme predloženým návrhom na vydanie Platobného rozkazu žalovanému, v ktorých (všetkých) právnych úkonoch nedodržal literu zákona. Dúfali sme v nestrannosť a nezávislosť súdu prvého stupňa, že odhalí hneď na začiatku nekalý úmysel žalovaného a rozhodne v prospech návrhu Platobného rozkazu zo dňa 04.04.2016 podaného žalobkyňou už na prvom pojednávaní. Návrh na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 04.04.2016 bol napísaný jasne, zrozumiteľne, určito s potrebnými dôkazmi v danej veci zaplatenia mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov, t. j. za obdobie od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016.

Vzhľadom k uvedenému a v nadväznosti na finančný nárok pohľadávky na mzde za výpovednú dobu dvoch mesiacov, t. j. za obdobie od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016 vychádzam z posledného Oznámenia o výške a zložení funkčného platu štátneho zamestnanca, ktoré mi žalovaný predložil. Ako to dopadlo prinesieme v 2. časti.

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

01.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé [...]

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Progresívci sa pre schválené zmeny v RTVS oblečú do čiernej, avizujú protesty. Podľa SaS urobí vláda z RTVS dezinformačné médium

24.04.2024 17:41

Poslankyňa Zora Jaurová povedala, že upravená verzia zákona je rovnakou hrozbou, ako pôvodná verzia.

Fico

Fico chce prešetriť prideľovanie spisov na Najvyššom súde. Prideľujú sa transparentne, kontrola bola arogantná a neštandardná, odpovedal Šikuta

24.04.2024 16:51, aktualizované: 17:25

Podľa Fica je podozrivé, že v minulosti všetky najcitlivejšie veci, v ktorých sa rozhodovalo o opravných prostriedkoch, pripadali senátu 5T sudcu Juraja Klimenta.

Rusko, Ukrajina, vojna, konflikt, Donbas

Omilostení zločinci páchajú v Rusku zverstvá. Brutálne vraždy a znásilnenia veteránov z frontu otriasli krajinou

24.04.2024 16:17

Bývalý vojak svoju obeť najskôr uškrtil a potom rozrezal jej telo na menšie časti, ktoré natlačil do dvojice kufrov. Ďalší brutálne zavraždil a znásilnil penzistku.

súdna rada výbor

Výbor odobril odvolanie členov súdnej rady, Mazák a Majerník to odmietajú

24.04.2024 15:20

Koaliční poslanci odvolávanie odôvodňujú stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov.