Založ si blog

Má občan vôbec šancu dostať sa so svojím problémom ku svojmu poslancovi, ktorého si volil?

Aj v blížiacom sa konci roku 2023 prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Prečo sa nikto nechcel venovať informáciám o náplni práce našich poslancov.
Pomaly dochádza aj v novinárskej brandži k akejsi novej „aktivite“ podávania informácií. Ale POZOR, stále sme len na Slovensku. Môžeme konštatovať projekt Inštitútu ochrany ústavných práv je začiatok novej éry v dejinách ľudstva. Výskum fenoménu násilia na pracoviskách je stále novou oblasťou, na Slovensku a my máme jasno v mnohých právnych, sociálnych, psychologických a medicínskych otázkach, prečo treba násilie na pracoviskách monitorovať, dokumentovať a v neposlednom rade zastaviť. Lebo, ako sme zaznamenali stále viac hrozí, že pre biznis a honbou za majetkom sa nám vytratila odbornosť našich vysokoškolsky vzdelaných občanov. Čo prináša Plán obnovy? Ako pokračuje prípad exposlankyne, ktorá bojuje za právo a spravodlivosť? A po skončení volebného obdobia 2012 – 2016 pokračuje spolu s kolegami z Inštitútu ochrany ústavných práv v boji za ochranu ľudských práv na pracoviskách. Ako IOÚP prešetroval a zistil, stala sa jediná poslankyňa, ktorá dva dni pred svojím zvolením do Národnej rady Slovenskej republiky, obdržala Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru.

Až bomba zastavila klamstvá advokáta Úradu pre regulácie sieťových odvetví


Vážení študenti práva, po skončení pôsobenia v parlamente sa vracia na nezávislý štátny Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. A tu ju čaká potvrdenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru spolu s mandátom poslankyne. Ako je to možné? Veď súčasťou každého skončenia pracovného či štátnozamestnaneckého pomeru je predsa výpovedná doba, a to znamená, po skončení pôsobenia v parlamente ešte dva mesiace jej patrí mzda ako štátnej zamestnankyne. Ale „múdri štátni úradníci“ nemajú odbornosť zaujať stanovisko k jej žiadosti.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokazuje, že pácha trestný čin


Ide o kuriózny prípad, ktorý sa nestal v dejinách.Ľudský faktor je oveľa dôležitejší ako zmena vlády. Závisť, nenávisť, neukojený sklon k agresivite nám strpčujú život viac ako čokoľvek iné, lebo s tým musíme bojovať sami a nikto nepomôže. Všetky inštitúcie na ochranu našich práv na nás kašlú, sú to len ďalšie teplé miestečká platené z našich daní a nikto, kto sa na ne dostane si nebude páliť prsty kvôli „bielej lúze“.
Obracia sa so žalobou o vymáhanie svojej mzdy na Okresný súd Bratislava II, potom na Krajský súd v Bratislave, potom na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Všade zisťuje obrovské ignorovanie a odmietnutie jej prípadu zaplatenia mzdy za výpovednú dobu.
Tak skúmajme ďalej: obracia sa na Právnickú fakultu UK v Bratislave, katedru pracovného práva o stanovisko k zaplateniu výpovednej doby, ktorá je súčasťou pracovného pomeru. Potom:
Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií
Výbor Národnej rady pre sociálne veci
Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny
Od všetkých výborov dostáva odpoveď hrubej ignorácie a neodbornosti našich poslancov parlamentu.
Obracia sa na ministerku spravodlivosti SR Mgr. Máriu Kolíkovú. Táto jej poradila, aby sa obrátila na odbor dohľadu nad súdnictvom. Prípad pokračuje. Vážení študenti, akú odpoveď dostáva? Znovu len konštatovanie, že tento odbor dohľadu nad súdnictvom nemá kompetenciu posudzovať jej prípad. Dajme si otázku Na čo potom tento odbor dohľadu nad súdnictvom existuje? A kde sa dnes môžete obrátiť, ak chcete, aby Vaša pravda zvíťazila a konečne sa nájde nejaký právnik, ktorý nám odvážne povie stanovisko, či výpovedná doba je alebo nie je súčasťou pracovného pomeru. Tento prípad monitorujeme aj v Zborníku zo 6.7.8.9 medzinárodnej konferencie, ktoré sa konali v Bratislave.
(https://www.youtube.com/channel/UCyv_2lMMhnJTS2wqzXxtU-w)
Nová téma, boj proti psychickému teroru, ktorú som priniesla do parlamentu a ktorú som za ten čas zviditeľnila, získala na osvete a zapustila korene aj na Slovensku. Moje skúsenosti ukázali, že je to téma, ktorej je potrebné sa venovať. Ale a tu zdôrazňujem žiadna súčasná, politická strana ju nemala vo svojom programe. Ľudská dôstojnosť patrí k základným kultúrnym a civilizačným hodnotám a nesmie byť znevažovaná a znižovaná. Je zrejmé, že vyspelosť v oblasti zvládania medziľudských vzťahov je jedným z hlavných predpokladov na zdravé fungovanie spoločnosti. Zatiaľ na Slovensku sa vyspelosť kultúry stráca do nenávratna.
https://ahojmama.pravda.sk/clanky/psychologovia-riesili-tento-rok-tisicky-pokusov/17604-clanok.html?fbclid=IwAR3r7TK1Jnk_HDR8ZiKf0i7RZ85kRLH_dPYIA3k4lh-Ggr1UF6p0kzmymYo
Občania, ktorí si svojho poslanca zvolili, očakávali a očakávajú od neho vo všetkom, čo hovorí a koná, aby sa pridŕžal toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Ako to dosiahnuť? Veď ľudské správanie, či konanie je už raz také. Bez kontroly to jednoducho nejde. Kontrola je potrebná vždy a všade. A rovnako platí aj v práci poslanca, ak poslanec nebude mať kontrolu zo strany svojich voličov, tak potom nie je žiadna záruka, aby sa poslanci správali a konali tak, aby to bolo správne a spravodlivé a samozrejme aj etické. Bez dôvery, slušnosti, úcty a morálky sa nepohneme ďalej. len sa budeme hlbšie a hlbšie ponárať do bahna bezmocnosti až kým nepochopíme, že tadiaľ cesta nevedie.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/zachrania-ustavni-sudcovia-spravodlivost?fbclid=IwAR3tIzDpdg5iaG82sjfDsljoTSJjbkPi1LFB4PbcccjkufniJeSKohhRWLc
Sústavné zvyšovanie počtu obetí psychického násilia na pracovisku po nežnej revolúcii bude pokračovať aj v tomto volebnom období. Je to o to ťažšie, lebo sme preskúmali pomoc zo strany štátu. Neexistuje žiadna štátna inštitúcia na pomoc týraným obetiam. Všetky štátne úrady sú umelo vytvorené na ceste presadzovania pomoci občanom pri trvalých, systematických a intenzívnych útokoch na pracovisku väčšieho počtu pracovníkov alebo nadriadeného voči jednotlivcovi alebo menšej skupine.
Problém je zložitejší a aktuálne ho žiadna legislatíva neobsahuje. Dogmy princípu mužskej dominancie , resp. mužskej formy vládnutia si zaslúžia definíciu, pomenovanie. Až potom môžeme nájsť spôsob ako dogmy definitívne vylúčime zo sociálneho vedomia.
Pozor! V mnohých preskúmaných prípadoch od roku 2012 nevznikla protiprávnosť úkonov takzvaným porušením právnej povinnosti plynúcej z pracovnoprávneho vzťahu, ale vznikla výkonom práva spôsobom, ktorý deformuje, deklinuje, kriví pôvodný výklad zákona, a sám zákon nemá v sebe definovaný mantinel na zákaz deformovaného výkladu. S týmto problémom súvisí aj priame ignorovanie zákona na bossing a šikanovanie, na ktorý výskum vladá SR v roku 2013 vyhodila 16 000 eur. A vďaka tomuto projektu nám konečne píšu aj novinári o Programovom vyhlásení vlády, podľa ktorého budú 4 roky prijímať poslanci zákony.
Otvorme oči, lebo príčinu zle nastavenej politiky nášho štátu a celej Európskej únie neopraví ani nový premiér. Pre tých čo to stále nechápu zopakujem, príčina je v náplni práce našich poslancov. Politici, nováčkovia, ktorí prídu do parlamentu so svojou politickou stranou musia pracovať v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Ale dosiaľ to občanom nikto nepovedal.
Toto by si mali naštudovať všetci noví politici, ktorých si občan zvolil v tomto volebnom období 2023 – 2027. Zatiaľ, ako nám ukázala história, sa nám k tomu ani jeden poslanec nepriznal. Prečo? Lebo pre každého, a to nielen poslancov parlamentu, peniaze sú dôležitejšie, ako povedať občanom pravdu.. A tak stále dokola sa rútime do bahna špiny a marazmu. A ako nám ukázali výsledky posledných parlamentých volieb, právne vedomie občanov sa nezvyšuje.
Vráťme sa k jednému víťaznému rozsudku. Ako sa pani sudkyňa na Okresnom súde v Ružomberku zhostila posúdenia kvalifikovaných dôvodov, pre ktoré je výpoveď neplatná? Pozrime sa na vec spoločne. Výpoveď je neplatná, lebo nespĺňa hmotnoprávne podmienky. Žalobkyňa konkretizovala k akej organizačnej zmene došlo, aké rozhodnutie tomu predchádzalo, aby sa dalo posúdiť či v súvislosti s organizačnou zmenou sa žalobkyňa stala nadbytočnou. A výpoveď zo dňa 27. 09. 2017 nemohla odborová organizácia prejednať lebo odbory zasadali dňa 26. 09. 2017. To znamená, že odborová organizácia prerokovávala výpoveď bez toho, aby jej bola známa existencia dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a ich príčinná súvislosť s nadbytočnoťou žalobkyne. Pani sudkyňa klobúk dolu.
Od minulého volebného obdobia máme na takýchto procesných nedostatkoch žalovaného postavené všetky žaloby. A nám sudcovia na slovenských súdoch žalobu zamietli. Kde je problém? Stále v mene občanov dokazujeme, aká je neodborná vymožiteľnosť práva na slovenských súdoch. A k tomu nám nepomohli a nepomôžu ani noví poslanci, ktorých si občania zvolili do Národnej rady SR. Stále sme vo váčšom a väčšom marazme.
1. Zrod mobbingu. V každej skupine sa nájde niekto menej obľúbený, koho ostatní viac, či menej odmietajú a ohovárajú a robia si na jeho účet rôzne posmešky. Ak sa tomu obeť nebráni a nik sa jej nezastane, tlak sa postupne zosilňuje a narastá agresia.
2. Pritvrdzovanie. Nastáva, keď v skupine rastie napätie z náročnejších úloh a outsideri inštinktívne slúžia ako ventil na uvoľnenie napätia. Ďalšou možnou príčinou tejto fázy je, keď sa v jednom kolektíve stretnú dvaja alebo viac agresorov, ktorí používajú násilie na uspokojenie svojich potrieb, niekedy dokonca na obveselenie celej skupiny.
3. Vytvorenie jadra. K hlavnému agresorovi sa postupne pridávajú ďalší, až sa vytvorí skupinka tyranov, ktorí už systematicky pôsobia na svoje obete.
4. Prijatie. Väčšina prijíma normy agresorov, pridávajú sa ďalší.
5. Totalita. Mobbing sa stáva normálnym správaním na pracovisku.
Následky takéhoto psychického týrania môžu byť rôzne v závislosti od stupňa teroru. Psychický nátlak sa môže prejaviť na zlom fyzickom zdraví ako bolesti hlavy a žalúdka, nespavosť, zníženie imunity, anorexia, bulímia. Psychické poruchy sa prejavia ako nesústredenosť, znížený pracovný výkon, nepokoj, úzkosť, nervozita, strach, depresia, uzavretosť, nočný des, psychiatrické ochorenia, pokus o samovraždu.
A na záver opakovanie matka múdrosti, a k tomu platí, že pod lampou je najväčšia tma.
V tradičnom politickom systéme riadenia spoločnosti, ktorému možno dať nálepku európsky politický systém (je jedno či je pri moci socialistická alebo pravicová vláda) stále vidíme rovnaký európsky politický systém budovaný na princípe upevňovania získanej moci. Princíp všeobecného blaha je potlačovaný starosťou o moc.
V parlamentných legislatívnych snahách som narazila na dominantný mužský mentálny princíp. A to dokonca v klube OĽaNO, kde boli moje návrhy zákonov zablokované. Bola to stratégia lídra OĽaNO len , aby nemuseli riešiť problémy všetkých občanov Slovenska. Pokračovanie dokriveného praktizovania verejnej moci funguje ako zlý politický princíp – to je dedičstvo mužského princípu z komunistických strán. Tento dedičný princíp je zakomponovaný do pravicového politického aparátu a zdá sa akoby bol nezničiteľný. Cieľom politického princípu je MOC. Aj volebné obdobia nám ukázali radosť z moci, ktorá svojou neschopnosťou ovládania sa spôsobovala len chaos v rokovacej sále parlamentu.
Od roku 1989 teda od víťazného ťaženia našich doterajších zlatokopov-politikov vládne politika neohroziteľného princípu jediného možného spôsobu.
Všetky doterajšie princípy presadili vzrastajúcu nedôveru občanov voči politikom. Najhoršie je že takéto politické monštrá sa totalitným spôsobom samopasujú za vzory pre mládež a zakladajú mládežnícke politické kluby, v ktorých svoj vzor predkladajú ako jediný a správny. Príkladom je aj vznik Progresívneho Slovenska. Postupná strata dôvery voči politikom bude mať za následok stratu legitimity zástupnej verejnej moci a klesanie záujmu občanov o veci verejné, čo vyústi v celkovú reformu. Bude to návrat k profesionálnemu riadeniu spoločnosti, podobný systém sme tu už mali v časoch rodových reforiem spoločnosti.

Najprv existuje spôsob, ako si niekoho zvolíme a potom už neexistuje spôsob o tom, ako má vládnuť ten či ten zvolený politik


Dajme si otázku, V akom štáte to vlastne žijeme? Občan si musí riešiť všetko sám. Na Slovensku sme si už zvykli, že voľbou poslanca do parlamentu sa pre nás občanov všetko skončilo. Sem-tam možno niekto z občanov sa poteší aktivite niektorého sólo-poslanca. Ani po posledných voľbách sa situácia v našej spoločnosti nezmenila. Zase sa krúti koleso predkladania a prijímania zákonov. Zase tu máme populistické témy poslancov, hru na moc, politické sľuby, nehospodárnosť parlamentného inštitútu. Popri tom nám tu bezprávie v krajine ostalo. Ľudia si zvolili svojich zástupcov do parlamentu. Mysleli si, že sú to tí, ktorí ich tam budú reprezentovať a hlavne pravdivo informovať. Bez klamstiev. Zvolení poslanci by navonok chceli robiť rozhodnutia, ktoré sú v prospech ľudu. Nedokážu to, lebo o chvíľu si musia zabezpečiť sponzora, ktorý im bude financovať volebnú kampaň. Kto má peniaze, osadí popri ceste „rušivé“ billboardy a zaplatí kampaň v médiách. A komu už pomôže, že počas volebného obdobia sú ako rozhnevaní bratia, každý sa navzájom očierňuje, vyťahuje na seba špinu.
V neposlednom rade vo veci exposlankyne sme sa obrátili na Ministerstvo vnútra Českej republiky. Z odpovede vyberáme:
„Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením [čl. 19 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“)]. Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů [§ 52 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon o volbách“)]. Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni (§ 53 odst. 1 zákona o volbách).
U státního zaměstnance, který získal mandát poslance, nastala překážka výkonu služby, která má za následek pozastavení výkonu služby (ex lege), a to druhým dnem voleb. Ačkoliv je povinností státního zaměstnance bezodkladně oznámit tuto skutečnost služebnímu orgánu (srov. § 33 odst. 5 zákona o státní službě), za hodnověrný důkaz o zvolení státního zaměstnance poslancem lze zpravidla považovat až uveřejnění výsledků voleb sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů. Bezprostředně po obdržení hodnověrného důkazu o zvolení státního zaměstnance poslancem služební orgán rozhodne o zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby s účinností ode dne, kdy státní zaměstnanec získal mandát poslance, tj. druhým dnem voleb (ex tunc).
Státní zaměstnanec, který byl zařazen mimo výkon služby pro pozastavení služby z důvodu výkonu funkce poslance, se po odpadnutí důvodu zařazení mimo výkon služby rozhodnutím služebního orgánu podle § 70 odst. 1 zákona o státní službě zařadí zpět na své původní služební místo.
Závěrem uvádíme, že získání mandátu poslance není důvodem pro skončení služebního poměru [srov. § 33 odst. 4 písm. b) zákona o státní službě]. Z těchto důvodů neevidujeme případ skončení služebního poměru pro získání mandátu poslance.
Mgr. Martina Postupová, personální ředitelka, sekce pro státní službu
v z. Mgr. Zuzana Brücknerová, vedoucí oddělení koordinace státní služby“
Nuž, vážení študenti a nielen Vy, ako vidíte, naši českí kolegovia vedia vykladať zákony v prospech práva a spravodlivosti.

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

01.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé [...]

Budmerický kaštieľ

Chce ministerka Šimkovičová kúpiť kaštieľ v Budmericiach? Rezort kultúry to popiera

18.04.2024 16:20

Rezort kultúry sa ohradzuje voči lživým tvrdeniam o kaštieli v Budmericiach.

kvety, mráz, ľad, jabloň

Meteorológovia varujú pred snehom a mrazmi, môžu poškodiť úrodu

18.04.2024 16:08

Výstrahu vydali vo štvrtok aj českí experti.

Mŕtvy v banke

O pôžičku v banke "žiadal" mŕtvy. Podpíš to, strýko! vyzývala ho neter

18.04.2024 16:00

Banku v Brazílii navštívil nezvyčajný zákazník. Sedel na invalidnom vozíku, nehovoril, padala mu hlava, ale jeho neter tvrdila, že strýko si chce zobrať pôžičku.

Zuzana Čaputová / Aurel Sabó / Jaroslav Krám / Juraj Štefanka /

Čaputová poslednýkrát ako hlavná veliteľka síl vymenovala generálov. Armáde vyjadrila uznanie a vďaku

18.04.2024 15:34

Prezidentka zdôraznila, že povýšení dôstojníci zosobňujú aj prínos Slovenska a jeho armády v rámci spojenectva v NATO.