Založ si blog

Ďalší dôvod, prečo sa občania majú zle. . . . . .

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pokračujeme v praktických skúsenostiach, a tým v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenáva naša história budovania demokracie. Dnes trochu inak. Aj smútok patrí k životu, a preto Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie z roku 2021 pod názvom Dôstojné pracovisko venujeme čestnej pamiatke lekára a terapeuta MUDr. Ondreja Urbana, ktorý sa od roku 1995 venoval náprave vzťahov nielen sociálnych (medziľudských), ale aj právnych (legislatívne zmeny). Zároveň sa zaoberal individuálnou liečbou telesných a duševných následkov zlých vzťahov na pracoviskách. S terminológiou – vzťahová patológia, sociálna patológia  – odvážne pracoval ako prvý socioterapeut v praxi. Pojmy psychické násilie a vzťahová patológia boli verejne tabuizované až do r. 2000, resp. na verejnosti, a v našom právnom systéme sú neznáme dodnes. Podstata jeho kritickej sociálnej antropológie bolo ukázať obludný rozpor medzi politikou, ideológiou a realitou. Začal s tým už nositeľ Nobelovej ceny Konrád Lorenz, potom  Dan Olweus a nakoniec Heinz Leymann. V ich štúdiách a poznatkoch o šikanovaní pokračoval aj MUDr. Ondrej Urban.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík je ďalší dôvod zneužívania politiky

Zdôrazňujem pán doktor nebol prvý, kto skonštatoval, že človek ako sociálna entita je stále v hlbšej kríze medziľudských vzťahov. Cieľom jeho diagnózy bolo, aby sa človek nesprával ako konzument človeka, resp. aby človek nebol predátorom človeka (predátor svojho druhu). Ak niekto zbohatne zničením iného podniku, je predátorom svojho druhu, kanibalom – a týmto by sa človek nemal stávať. Kým človek – zviera sa správa agresívne a sústavne presadzuje politiku silnejšieho, zatiaľ ešte stále je iba kanibalom, spôsobuje utrpenie druhému, parazituje na duševnom utrpení.

Fico je ten dôvod, tvrdí bývala poslankyňa parlamentu

Sociálne, komunitné alebo ak chcete medziľudské vzťahy sú väzobné putá medzi ľuďmi a sprevádzajú nás celým životom od počatia až po smrť, ako nám to prízvukujú antropológovia, človek je tvor spoločenský. Vieroučné texty nás dobre presviedčajú, v zhode s antropologickými teóriami, že spoločenské vzťahy máme pestovať ako Putá Lásky.

Mlčiaca opozícia a ich voliči

Súčasná demokracia poslancom „nedovoľuje“ zabezpečiť ľudské pracovné podmienky pre zamestnancov, veď poslanci žijú z daní otrokov.</sktorí by sa mohli vzbúriť, keby sa stali ľuďmi, keby s nimi zamestnávatelia nemohli manipulovať ako s využiteľnými pracovnými silami a potom ich vyhodiť na sociálne smetisko ako invalidov, alebo homelessákov. Vláda, alebo ak chcete mocní tohto kvázi demokratického štátu majú iba jedinú starosť: posvätiť procedúry na upevnenie ich moci. Majú moc vydávať zákony bez zábran a bez ohľadov na základné ľudské hodnoty. Vládnuť môže teoreticky ktokoľvek, kto získa hlasy väčšiny ľudí. Mocenská chuť a mocenský systém zadupania ľudských vzťahových hodnôt umožňuje kupovanie voličských hlasov hoci aj za klamstvo, chiméru, vidinu, ktorú politik nazval víziou. Nikto z mocných nedovolí, aby sa občianske, ľudské práva dostali nad mocenské ambície politických predátorov.
Súčasnosť nám hovorí aj o iných ukazovateľoch medziľudských vzťahov. Všetci chceme, aby česť, hrdosť, sebavedomie, pravdivosť, spravodlivosť, suverenita a sloboda bez obmedzovania iných, spoľahlivosť, istota miesta v spoločnosti, aby sa tieto hodnoty vrátili naspäť do medziľudských vzťahov. Všetci chceme aby mobbing, korupcia, lož, vydieranie, zdieranie, neistota, strach o budúcnosť, podvody, aby všetky tieto najhoršie prejavy zlých motivácií zanikli a boli zakázané na pracoviskách.

PAMÄTAJME – ako každá choroba, tak aj patologický vzťah má najmenej jednu príčinu. Ide o vzťah najmenej medzi dvomi osobami. Obvyklou príčinou patologického vzťahu je sociálne deformovaná osobnosť, resp. zle vychovaný, alebo psychicky poškodený človek, ktorý nejakým spôsobom (obvykle psychicky) týra inú osobu, často viac osôb. To je absolútna väčšina vzťahov medzi ľuďmi – jeden je predátor, kanibal, a ostatní sú obeťami, korisťou, vykorisťovaní (mnohí podriadení sú obvykle obeťami, často nevedome).

V rámci našej osvetovej a politickej činnosti sa zameriavame práve na túto oblasť nielen teoreticky, ale aj prakticky. Skúsenosti troch rezortov (právo, školstvo, zdravotníctvo) sme spojili do kompaktného študijného materiálu a s MUDr. Urbanom sme v roku 2013 organizovali prvú medzinárodnú konferenciu na Slovensku, prvú v Európskej únii na pôde slovenského parlamentu s názvom Ľudsko-právny rozmer ochrany práv zamestnancov.

https://www.projustice.sk/sites/default/files/Zbornik_z_konferencie_LPROPZ_2013.pdf

Naša 2. konferencia v roku 2014 bola pokračovaním úsilia za sociálnu normu humanizmu, resp. za zdravé medziľudské vzťahy – aby eurelatio basalis fungovala v každodennej realite, v pozemskom ľudstve.

https://www.prohuman.sk/files/Zbornik_Vztahove_pasce_2014.pdf

Oproti roku 2013 sme konštatovali oveľa ťažší stupeň bezprávneho stavu zneužívania súdnej a úradnej moci. Zaznamenali sme ho ako bežný jav. V slovenskej politike platí rovnako, ako na každom pracovisku, kto má za chrbtom gorilu, ten je na tom lepšie. Je mocnejší a môže pošliapavať ľudské práva aj zákony.

Vynikajúcu školu o vzťahoch poskytuje Biblia. Na tú všetci odborníci zabúdajú, hoci to nebolo ani tak dávno, keď rímske právo sa o ňu opieralo. Ľudskú dôstojnosť vyjadrujú dva kardinálne vzťahy, z ktorých by sa všeobecne malo vychádzať pri hodnotení medziľudských vzťahov. Prvý kardinálny vzťah je vzťah Boha k človeku. Nie, lepšie nemáme, tak nech to rešpektujú aj neveriaci. Mojžišov zákon platil aj pre neveriacich.
Druhý kardinálny vzťah medzi vzťahmi je vzťah štátu k občanovi ako k právnej osobe. Týmto merateľným vzťahom má byť ústavný zákon Slovenskej republiky a jeho podstatnou merateľnou hĺbkou má byť praktické uplatnenie tohto vzťahu, teda uplatnenie zákonov Slovenskej republiky v prospech osoby, občana Slovenskej republiky.

Pýtam sa znova to isté, ako už mnohokrát predtým: Má tento štát nejaký vzťah ku svojmu občanovi? Nie, nemá. Hodnotili sme od volebného obdobia 2012 – 2016  cca 1200 prípadov, v ktorých nás občania žiadali o právnu pomoc, alebo aspoň právnu radu.

Vládu SR sme žiadali o spoluprácu na každej úrovni a v každom smere. Verili sme, že pokračuje príprava legislatívneho formátu zákona proti mobbingu tak, ako to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Richter sľúbil a potvrdil aj jeho štátny tajomník Branislav Ondruš v októbri 2012.

Vláda argumentovala, že právne poradenstvo zabezpečujú advokátske kancelárie, dokonca bezplatne. Prax je taká, že nikto z „čerstvých“ nezamestnaných nedokáže „navštíviť“ advokátsku kanceláriu, lebo vie, že „advokát nemá čas“. Psychologický moment zničenej existencie a reálny nedostatok peňazí nezamestnaného je skutočná prekážka a zdeptaný nezamestnaný má po krk úradovania, ktoré ho ďalej iba deptá – úradovanie okolo jeho stavu vníma ako pokračujúce prenasledovanie. Východiskom je to, čo malo byť už dávno zriadené. Na každom úrade práce má fungovať Právne oddelenie pre nezamestnaného. Právnik má byť k dispozícii a má poskytovať právne rady pre nezamestnaného. Tento návrh som dala do parlamentnej rozpravy ako smrteľne vážnu a okamžite riešiteľnú vec. Nikto nereagoval.

Ak chcú Úrady práce pomáhať nezamestnanému v sebaobrane proti neoprávnenému prepusteniu a vidíme, že sa tvária akože chcú, tak musia urobiť dve veci:

a. registrovať spôsoby prepustenia tak, aby neoprávnené spôsoby prepustenia boli okamžite vecne riešené Inšpektorátom práce
b. vytvoriť empirickú tabuľku príčin a spôsobov prepustenia zo zamestnania, a to z toho dôvodu, že legislatívu vieme tvoriť len na základe zistenej príčinnej súvislosti.

Mimochodom sme zistili aj dosť tragikomický úkaz. Porovnávaním rôznych záhadných úkazov na pracoviskách sa potvrdil zvláštny bossing zo strany šéfa-prenasledovateľa, a to hrozbou vysťahovania či presťahovania z miesta na iné miesto.  Príliš časté sťahovania zamestnancov z miesta na miesto sú dôkazom zlej firemnej kultúry. Je to móda, alebo zbraň mobbérov? Zatiaľ sa ukazuje, že je to zbraň mobbérov. Je „módou“ aj v štátnych úradoch: Rôzne sťahovanie podriadených z kancelárie do kancelárie, z budovy do budovy, alebo spájanie kancelárií začína v každom vládnom profile každé štyri roky, vždy po voľbách. Medzi nižšími a regionálnymi úradníkmi sa to stáva oveľa častejšie, ak im šéfuje mobbér. Táto „náplň“ práce mnohým šéfom vyhovovala, dobre sa pri nej strácajú nepohodlné dokumenty, potom netreba riešiť rôzne pálčivé podnety od občanov, a zároveň to poslúži aj na zastrašenie podriadených. Mobbér si vždy nájde dôvod, prečo musí byť ten alebo onen presťahovaný, vytláčanie z pracoviska začína vždy týmto aktom. Taká je „kultúra“ na slovenských pracoviskách.

Porovnávaním rôznych výsledkov pri oslovení štátnych inštitúcií sme zistili zbytočnosť inštitúcií ktoré boli vytvorené „na oko pre občana“, ale v skutočnosti sú len teplým miestom a mäkkým chlebíkom pre vyvolené persóny. Ani raz neposkytli úplnú právnu či poradenskú pomoc, ani v jednom z prípadov, ktoré poznáme.

Jedinou záchranou by mohli byť súdy, ale aby sa stali skutočnou záchranou občanov, museli by zmeniť od základu svoje postoje takmer všetci sudcovia. Vieme z praxe: slovenské súdy nestoja nikdy na strane poškodeného zamestnanca.

A koniec  koncov – ťažko nájdete rádio, či televíziu, kam by vás vzali do priameho efiru s témou mobbing. Oni si vás natočia a zostrihajú, nakoniec je z toho nezmyselný guláš. Takže médiá nie, lebo sa boja priamej vysielacej sily Pravdy.

Pomýlení sociopatickí poslanci často nevedia čo od nich čaká občan – volič. Máme vládnu stranu,  v ktorej sa hrajú poslanci na „všemohúcich zametačov“ čo zametú pod koberec akúkoľvek špinu, a máme tu akéhosi opozičného „snoriča“ ktorý vyhrabáva spod koberca každý chlp. Pýtam sa: Ktorého z nich zaujíma holý život občana?

Ba je to ešte horšie. Keď som navrhovala rozumné zákony v prospech slušných občanov, z každej strany som dostávala iba podrazy. To je politika? To je hnojisko a špina. V takom chlieve ako je náš parlament sa ochrana občanov nedá presadiť – nijako.

Niektorí si naivne myslia, že hádam kresťan-politik by mohol byť nositeľom radostnej zmeny. Vláda Čarnogurského nestačila, vlády Dzurindu tiež nestačili, a stále sa ešte nájdu voliči ktorí si myslia že evanjeliové požiadavky sú garantované názvom strany „kresťanská“. Je to podvod! Potvrdzuje moje vyhlásenie že náš parlament je chliev plný nenažraných ošípaných. Je tam plno smradu od samoľúbych vyhlásení a rétorických cvičení. Je tam plno bahna a hnoja od lobistických presadzovaní účelných zákonov v prospech najbohatších. Je tam púšť ľudského ducha pre nedostatok súcitu a pre neochotu súhlasu s najtrpiacejším občanom. Preto som odišla z hnutia OĽaNO, preto nehlasujem v prospech žiadneho zákona lebo ani jeden nie je v prospech občana, preto už nič nenavrhujem, ale sústavne bojujem v prospech trpiacich zamestnancov, píšem interpelácie a chodím právne zastupovať občanov na súdy. Svoj poslanecký plat míňam na také veci ako sú právne zastupovania občanov, osveta a táto konferencia. Parlamentní takzvaní kresťania nepoznajú ani Kristove podmienky, kedy sa môžu hlásiť ku Kristovi, tak komu tam máme predkladať naše návrhy?

Téma mohla byť už dávno vyriešená v Programovom vyhlásení vlády, keby politici SMER chceli riešiť problémy občanov SR. Ignorantstvo politikov je trestuhodné. Nefungujú súdy, ani úrady, ani verejnoprávne inštitúcie tretieho sektora, ktoré by mohli aspoň čiastočne riešiť bezprávny stav aký opisujú občania, v akom sa nachádzajú. Podľa Ligy amerických psychológov je tyrania bežnou a žiaľ aj akceptovanou súčasťou pracovného procesu – ako inak, veď ide o voľnotrhové, teda kanibalské usporiadanie ekonomiky. Americkí a európski odborníci, spoločnosti, zamestnanci, aj legislatívne orgány a politickí predstavitelia vyspelých západných krajín si začali uvedomovať potrebu zásadnej zmeny. Ide o peniaze vynakladané na zdravie, na zamestnanosť, na tvorbu harmonickej existencie ľudí, ide o produktivitu ľudskej práce a celej spoločnosti. Uvedomili si to nie cez potrebu humánnejšieho života človeka, ale cez potrebu ekonomizácie riadenia spoločnosti. Žiaľ – na Slovensku si neuvedomujú ani to.

Výskum fenoménu násilia na pracoviskách je stále novou oblasťou, na Slovensku robíme takýto výskum iba my, síce na kolene, ale robíme, a máme už jasno v mnohých právnych, sociálnych, psychologických a medicínskych otázkach prečo treba násilie na pracoviskách zastaviť.Kľúčom k riešeniu chorého Slovenska je ústavný zákon o zodpovednosti, zákon proti zlým vzťahom na pracoviskách a na ochranu duševného zdravia. K tomu potrebujeme ústavnú väčšinu v parlamente!

Email zo dňa 15. 11. 2012 od štátneho tajomníka Branislava Ondruša – sľub politickej strany SMER

18.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Nadväzujeme na minulé články: Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu? Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ? A hľa – máme po [...]

Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

03.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Už v minulom článku sme Vás informovali,že jedno médium sa našlo, aby zverejnilo, prečo blogeri píšu. Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ? Ale dnes Vám prinesiem úryvok z knihy [...]

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Biden

Koniec Bidenovej kampane je vraj len otázkou času, niekoľko sponzorov už nedá ani cent

19.07.2024 23:20

Viac ako 30 demokratických kongresmanov už prezidenta vyzvalo na odstúpenie z kampane.

banglades

Televízia i väznica v plameňoch, v Bangladéši to vrie. Študentské protesty majú 150 obetí, vláda povolala armádu

19.07.2024 21:07, aktualizované: 22:49

Len v Dháke počas piatku prišlo o život viac ako 50 študentov. Dnešok sa tak stal najkrvavejším dňom protestov. Doteraz ním bol štvrtok s viac ako 20 mŕtvymi.

vukovar

Tisíce brancov ročne. Chorváti spisujú proti návratu povinnej vojenčiny petíciu

19.07.2024 20:09

Chorvátsko oficiálne zrušilo brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do Severoatlantickej aliancie.

Ľupták

Muž, ktorý napadol poslanca Ľuptáka, čelí obvineniu. Vyšetrovateľ žiada väzbu

19.07.2024 18:54, aktualizované: 19:22

Poslanec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.