Založ si blog

Minister hospodárstva SR Richard Sulík je ďalší dôvod zneužívania politiky

Vážení študenti práva, naša 7. medzinárodná konferencia priniesla ďalšie poznatky o tom, že každý volič, každý občan a  každý zamestnanec stále nemá kompaktný právny systém štátuspravodlivo vyvážený v základnom pôsobení medzi dvomi subjektmi: štátom a občanom.

Fico je ten dôvod, tvrdí bývala poslankyňa parlamentu

Ale pozor, vážení študenti práva, na tomto blogu Vám v mene Inštitútu ochrany ústavných práv ďakujeme za reakcie a pokračujeme v praktickom riešení ďalších prípadov z našich súdnych siení, kde stále viac a viac  zisťujeme procesné chyby pri podávaní právnych úkonov skončenia pracovných pomerov, ktoré ste Vy, občania, obdržali počas budovania demokracie po slovensky od roku 1989. Nesmieme zabudnúť, že denne sa okolo nás stávajú prípady, kedy sú našim občanom odopierané ich práva.

Súčasné reštriktívne opatrenia uvalené na celý svet sú jedinou rozumnou reakciou na COVID-19, prečo sa rovnaká naliehavosť nepriznáva potrebe obrátiť samého seba a svoje duchovné hodnoty.  Zaregistrovali sme, že v niektorých prípadoch psychické násilie na pracoviskách viedlo k samovraždám.

https://blog.sme.sk/ritomska/politika/5-konferencia-kde-vznika-zlo?fbclid=IwAR0js7fHEKPUFf9nVydYfld2MBq6HiElEXHEMi7wStxh5ba1u8d2BrmjJcE

Dávame do pozornosti: Od 1. septembra 2021 začal pracovať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti , ktorý bol zriadený v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príkladom je MUDr. Rastislav Šaling, ktorý bojuje už šiesty rok pred prenasledovaním na svojom pracovisku Úrad verejného zdravotníctva v Poprade.  A jeho dlhý boj mu priniesol úspech. Konečne dokázal svoju pravdu, ktorú sme zaznamenali do Zborníka zo 7. medzinárodnej konferencie.

POZOR! Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi a oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.

Isté je, že rovnako veľa novinárov v redakciách trpí prevládajúcimi gagovými podmienkami, za ktorých majú akési umožnenie pracovať aj za  posledné dva roky ako nezávislí pracovníci, ktorí sa boja o svoju prácu a príjem, lebo mali a majú vykonávať svoju „novinársku úlohu“.

LEBO: Treba zabezpečiť rodiny, platiť pôžičky. A tak radšej  uviazli vo zvieracej kazajke a skrytej pasci poslušnosti pred vyhodením. Avšak s jedným rozdielom: sila médií je oveľa väčšia ako sila iných profesijných skupín. Preto je ich zodpovednosť nenechať sa politicky vykorisťovať mnohonásobne väčšia.

„Ak ku hrubému správaniu, podceňovaniu, zneužívaniu moci dochádza v zamestnaní opakovane a dlhodobo – je to jednoznačný prejav mobingu na pracovisku“. len pripomínam: toto píše novinár Zdeno Gáfrik v Pravde. Zdá sa, že je to len ďalší novinár (predtým Dominik Hutko. ktorý chce  k našej  tabuizovanej téme mobbing, bossing pridať svoje ego. Ale budeme sledovať, či pôjde k príčine vzniku a k následkom páchania skutku mobbing, bossing na slovenských pracoviskách.

Stále a stále  konštatujeme, že ani Matovičova vláda nič nové pre občanov svojimi poslancami parlamentu neprinesie do konca volebného obdobia 2020 – 2024.  Prečo? Znovu zopakujem: Lebo ich to nikto za 33 rokov nenaučil a nikto im ani ich náplň práce poslanca parlamentu nezmenil. Je to stále ten istý kolotoč prijímania a predkladania zákonov.

Stále sa svet sa svet točí okolo cien plynu, elektriny, tepla a vody, ktoré reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ako to riešiť som navrhla v roku 2015 v parlamente.

Pripomínam moje vystúpenie, aby to pochopil aj minister hospodárstva SR Richard Sulík:           :

Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, vážení páni poslanci a panie poslankyne. Dovoľte, aby som sa vyjadrila k správe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Najskôr zájdem do jeho minulosti a pripomeniem v skratke vznik tohto nezávislého úradu. Vznikol na základe zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvtedy sa jeho vývoj posúval. Trh s elektrinou, plynom, vodou a teplom sa začal regulovať. Úradníci sa dostávali do povedomia verejnosti. Vďaka politickým výmenám dochádzalo k zmenám aj vo vedení úradu. Príchodom pána Holjenčíka v roku 2006 ako nominanta SMER-u všetci zamestnanci očakávali ďalšie zmeny. Predchádzajúce vedenie, ktoré tu dosadili politické strany, KDH, vedelo, že sa už dlho na úrade neudrží. Rýchlo sa tí, ktorí to vedeli, posunuli pracovať k regulovaným subjektom.
Nový pán predseda zvolal všetkých štátnych a verejných zamestnancov úradu a vyhlásil, kto bude dobre pracovať, tomu sa bude dobre dariť. Čo to však bolo dobre pracovať? Vypracovať dobrú a kvalitnú výročnú správu o úrade? Vytvárať vyhlášky, výnosy o cenách, ktoré sa neskôr premenovali na vyhlášky. Tak ako sa menila legislatíva, tak sa menili aj úlohy úradu a už vôbec nebol problém meniť organizačnú štruktúru. Veď to zákon prijatý v parlamente o chvíľu zase zmení. A zmenil. Len aby sa štátni úradníci zase sťahovali z kancelárie do kancelárie. To bola veľká móda na úrade. Pri každej novej vládnucej moci si prehadzovali predpisy a tvorili tak, aby sa to páčilo vládnucej strane. A keď pán premiér nariadil schvaľovať ceny prostredníctvom valného zhromaždenia, vytvorila sa k tomu novelizácia zákona. Vláda Ivety Radičovej to zase zrušila a štátni úradníci na ÚRSO si povedali, netreba sa ponáhľať, o chvíľu sa vráti premiér Fico, znovu parlament schváli staronovú legislatívu. A tak sa aj stalo.
Vážený pán predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, hodnotili sme vašu správu, neviem, kým vypracovanú. Rozdelili ste si ju na časti od jedna do deväť. Budem sa zaoberať len niektorými z nich. Dovoľte krátku analýzu k časti VII o riešení sporov. ÚRSO rozhodoval v roku 2012 jeden spor a to spor podľa čl. 37 smernice z roku 2009 č. 72 medzi navrhovateľom ZSE, distribúcia, a. s., ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a odporcom, Slovnaftu, a. s., o povinnosti zaplatiť cenu za pripojenie do distribučnej sústavy za zvýšenie maximálnej distribučnej kapacity zariadenia na výrobu elektriny. Sporové konanie bolo úradom zastavené rozhodnutím zo dňa 27. decembra 2012. V súčasnosti v tejto veci prebieha odvolacie konanie na súde. V správe píšete o jednom jedinom spore. Tento by mali byť schopní vybaviť vaši úradní právnici, ktorých máte na úrade dosť. Zistili sme, že vášmu úradu nestačia vaši úradní právnici. Vy potrebujete ešte zmluvy aj s ďalšími právnikmi.
K tejto poznámke uvediem ešte jednu právnickú poznámku, aby to lepšie pochopili aj poslanci, ktorí nie sú právnici. Klient obvykle uzatvára s advokátom zmluvu za konkrétnym účelom poskytovania právnych služieb súvisiacich s konkrétnou činnosťou. Ďalej hovoríme len o právnej službe. Pointou mojich poznámok sú tieto otázky:
Pýtam sa, prečo ste uzatvorili rámcové zmluvy, presne citujem, č. 6/2012 s advokátskou kanceláriou Peter Gruber na sumu vo výške 9 990 eur? Bolo to v apríli 2012. Ďalšia zmluva č. 9/2013 o poskytovaní právnych služieb, Peter Gruber, na sumu vo výške 23 998 eur. Táto zmluva stráca platnosť okamihom, keď súčet odmien zo všetkých advokátom vystavených faktúr dosiahne výšku 19 999 eur. Podľa objednávky zo dňa 26. septembra 2012 si platíte právne služby dodávateľovi – JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát, Mestská 2, Bratislava, v sume 3 600 eur. A ďalšiu právnu pomoc uhrádzate na faktúry zo dňa 18. 9. 2013 v sume 8 820 eur advokátovi JUDr. Peter Gruber, ako som už spomínala, Banská Bystrica, ulica Janka Kráľa. Aké je to potom hospodárenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v časti IX, ktoré uvádzate, aj napriek nie závideniahodnej situácii váš úrad pokračoval vo svojej snahe o objektivizáciu nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov energií a zostal fakticky jedinou hrádzou hroziaceho rapídneho rastu koncových cien elektriny a garanciou racionálneho podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe a spotrebe energií Slovenska?
„Situácia sa zmenila od prijatia nového zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike v septembri roku 2012. Odvtedy má úrad už nové a prísnejšie právomoci a bude ďalej pôsobiť tak, aby rozvoj obnoviteľných zdrojov energií mal rozumné hranice, ktoré Slovensku umožnia splniť záväzok dosiahnutia 14 % celkovej spotreby elektriny z týchto zdrojov do roku 2020, a to tak, že ceny elektriny nezhoršia sociálnu situáciu obyvateľstva. K tejto úlohe smerovala aj rozsiahla kontrola všetkých obnoviteľných zdrojov energií, ktoré úrad v roku 2012 vykonal. V rámci nej fyzicky skontroloval 1217 fotovoltaických elektrární a zistil viac ako 200 porušení zákona,“ potiaľ citujem z vašej správy. Musím však k tomuto uviesť s určitým zadosťučinením, že legislatíva vám vždy bola nápomocná.
Nedostatky, ktoré sa vyskytli pri cenách elektriny v súvislosti s výstavbou fotovoltaických elektrární, bola do neba volajúca blamáž vášho úradu. V roku 2011 úrad vydal rozhodnutia pre fotovoltaické elektrárne, kde sa elektrina ešte nevyrábala. Jednu objavili novinári pri Brezne a otázkou času je, kedy sa verejnosť dozvie o ďalších chybných rozhodnutiach nezávislého úradu. Každému občanovi rapídne vyskočila cena elektriny následkom vašich chybných rozhodnutí. Toto je vaša regulácia? Kto niesol zodpovednosť za tento obrovský nedostatok? Vidíme, že ani nie vy. Upozorňujem aj všetkých prítomných, že za chybné rozhodnutia pána Holjenčíka a jeho úradu museli občania doplácať najvyššie ceny elektriny v Európskej únii, ako si to všimli aj v Bruseli. Ja, ako nedávno pracujúca v úrade a dôverne znalá problematiky, nemôžem súhlasiť s týmito kamuflážami a zásterkami, čo uvádzate, citujem: „Ekonomické výsledky potvrdzujú skutočnosť, že regulačný rámec a regulačné prostredie bolo v sledovanom období nastavené správne a vytvorilo vhodné podmienky na vznik transparentného a nediskriminačného trhového prostredia, v ktorom mali regulované subjekty dostatočný priestor na pokrytie svojich nákladov a vytvorenie primeraného zisku.“
Pán Holjenčík, mňa osobne pobavilo, že vy svojím vyzdvihujúcim postojom k svojej nekompetentnej činnosti pôsobíte na čele úradu. Bola by som rada, keby v tejto súvislosti bolo uvážené vaše ďalšie zotrvanie na čele úradu. Mal by ste odtiaľ odísť skôr, než niekomu dôjde a zráta vám to. Celá Európa, všetci európski energetici sa pozerajú s obrovským údivom, prečo máme drahé energie. Keď pochopia, že je to výsledok vašej neschopnosti, potom bude pohľad upretý na nás, na poslancov tohto parlamentu, prečo sme my o tom nevedeli.
Vážení páni poslanci a panie poslankyne, ale už o tom viete. Mali by sme žiadať odvolanie nekompetentného úradníka z vedenia úradu nielen pre hanbu v Európskej únii, ktorú nám urobilo vedenie ÚRSO s najvyššími cenami energií v porovnaní s cenami v Európskej únii, ale aj pre vlastné vrecko. Veď aj naše účty sú devastované len preto, že niekto v kľúčovej pozícii nevie rátať a zle rozhoduje. Nového úradníka na jeho miesto by sme mali vybrať dôkladným konkurzom. Som ochotná zostaviť konkurzné otázky a zúčastniť sa ako členka konkurznej komisie pri hľadaní budúceho šéfa úradu.
Navrhujem odvolať pána Holjenčíka z úradu, v ktorom evidentne zlyhal.

Pán minister hospodárstva Sulík, kopli ste „gól do vlastnej bránky“.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík, bojujte sme s Vami

Igor Matovič otočil politiku Richarda Sulíka v prospech seba

Má občan vôbec šancu dostať sa so svojím problémom ku svojmu poslancovi, ktorého si volil?

05.12.2023

Aj v blížiacom sa konci roku 2023 prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Prečo sa [...]

Advokát je dôležitý v každom súdnom konaní, ale pozor. . .

16.11.2023

Vážení študenti práva a nielen Vy, Inštitút ochrany ústavných práv v predvečer osláv 17. novembra považuje za dôležité pripomenúť históriu nášho slovenského parlamentu a upriamiť pozornosť na naše medzinárodné konferencie, ktoré organizujeme od roku 2013, aby sme zachytili budovanie slovenskej demokracie. Premiér Igor Matovič si spravil z politiky biznis – [...]

Politici získali moc a národ sa „zabáva“

30.10.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Skôr, ako pristúpime k ďalšej informácii o našich právach, zopakujme si dôležité skutočnosti, ktoré sme priniesli v minulom článku. Taktika politických strán Ani v posledných [...]

parlament, Šutaj EŠtok

Šutaj Eštok je za zrušenie ÚŠP, Mikulec na to nevidí dôvod

10.12.2023 14:48

Šutaj Eštok argumentuje ohrozením ľudských práv a slobôd.

Tomáš Drucker, Dobrá voľba

Z členov vlády má najväčšiu dôveru občanov Drucker, najmenšiu Susko

10.12.2023 14:16, aktualizované: 14:25

Najdôveryhodnejšími sú podľa prieskumu ministri za Hlas.

tibor gašpar

Otázka, či bude Tibor Gašpar šéfom SIS, podľa neho nie je na stole

10.12.2023 13:51

„Ja som aktívny v parlamente, chcem pracovať," povedal Gašpar.

Andrej Danko

SNS pôjde vo voľbách prezidenta svojou cestou, ak sa Pellegrini nevyjadrí

10.12.2023 12:39

Danko nemá ambíciu byť prezidentom, hoci v strane také hlasy podľa jeho slov sú.