Založ si blog

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.

Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu


Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé pojednávanie. A hľa je to tu dňa 13 02.2024 sa koná.
Hneď pred otvorením pojednávania zrekapitulujeme všetky poznatky a skúsenosti nášho výskumu podaných žalobných návrhoch od roku 2012, ktorý som začala ako poslankyňa parlamentu.
Každý žalobca/kyňa po podaní žaloby očakáva, že snáď na súde sa dočkajú spravodlivosti.
Na súde sa začína prvé pojednávanie, kde žalobca prednáša žalobu a žalovaný prednesie svoje vyjadrenie. Na konci pojednávania sa navrhnú dôkazy.
Navrhnuté dôkazy súd schváli alebo neschváli.
Na druhom pojednávaní súd vypočúva svedkov. Ide o svedkov, ktorí pracujú u žalovaného, preto ich výpovede nemusia a nie sú pravdivé. Prečo? Veď kto by chvel byť vyhodený z práce?
Na treťom pojednávaní súd niekedy už vynesie rozsudok niekedy ešte nie.Ide o rozsudok, ktorým sa žaloba zamietne. či odmietne. A to trvá niekedy dva či tri roky, ak nie aj viac rokov. Žalobca je sklamaný, že svoju pravdu nedokázal.
Po súdnom konaní na prvom stupni pokračuje odvolanie. Druhý stupeň rozhoduje, ale nemá lehotu a tak zase čakáme a čakáme. A odvolací súd potvrdzuje rozsudok Niekedy ho aj vráti na prvý stupeň.
Potom ideme na Najvyšší súd SR. Tento súd sa vyjadrí k dôkazom na prvom stupni akože ich nemôže prehodnotiť, zhodnotiť či vyjadriť sa k dokazovaniu na prvom stupni.
Ale na každom stupni súdy rozhodujú o trovách konania. Po odmietnutí žaloby trovy konania sa priznajú žalovanému.
A tu dochádza k dvojitému plateniu pre advokáta. Najprv ho zaplatí zamestnávateľ a potom ho zaplatí súd prostredníctvom žalobcu, ktorému vzali prácu.
A advokát ide tvrdo za trovami konania. Ak ich žalobca nezaplatí vstupuje do konania exekútor.
Tak zvážte,vážení, ako je to nastavené a či sa oplatí súdiť?
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/v-sudnej-sieni-alebo-v-krajine-kocurkovo
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/miesto-cinu-pracovisko-2
A ďalej
Ako sme zistili, vo Vašich žalobách (27), na súdoch dochádza k opakovaným nedostatkom v súdnych konaniach:
1. Sudcovia nedodržiavajú procesné právo,
2. Sudcovia rozhodujú nekompetentne a poškodzujú práva poškodených žalobcov.
3. Žalovaní nedodržiavajú zákonom stanovený proces „výpovede z pracovného pomeru“. „Výpoveď“ ani v jednom prípade neobsahuje náležité informácie o termínoch a poskytnutých náhradách. „Výpoveď“ je písomnosť, ktorej obsah sa naplní len čo žalobca písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, (§ 38 Zákonníka práce). Pri jednostrannom právnom úkone skončenia pracovného pomeru výpoveďou, je doručenie druhému účastníkovi podmienkou platnosti právneho úkonu. Ani v jednom prípade táto podmienka platnosti „Výpovede“ nebola naplnená. Platnosť výpovede je podmienená okrem písomnej formy aj samotným doručením (§ 61 ods. 1 Zákonníka práce). Ide o právne účinky skončenia pracovného pomeru výpoveďou ktoré nastanú dňom, keď sa písomná výpoveď doručila druhému účastníkovi. Riadne doručenie „Výpovede“ podmieňuje jej platnosť a má význam aj z hľadiska dĺžky aj začiatku výpovednej doby, ale aj pre splnenie ďalších podmienok platnosti výpovede. Žalovaní nedodržali ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa doručovania písomností, a to je rozhodujúci fakt, podľa ktorého každý sudca môže ako samosudca rozhodnúť s okamžitou platnosťou o „Neplatnosti Výpovede“ už pred začiatkom pojednávania.
Ani raz sa tak nestalo (!), čo považujem za katastrofický stav súdnictva!
4. Žalovaní neuvádzajú povinné náležitosti vo Výpovedí a sudcovia to zámerne ignorujú:
a) žalobkyňa Výpoveď odmietla prevziať, ak sa tak stalo;
b) neuviedli dátum, kedy sa tak stalo;
c) nepriložili podpisy dvoch nezávislých svedkov, ktorí by toto odmietnutie prevzatia svojimi podpismi potvrdili.
5. Žalovaní neuviedli vo výpovedi plynutie výpovednej doby, čím nedodržali ustanovenie Zákonníka práce „Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je dohodnuté inak.
6. Žalovaní neuviedli ponuku inej primeranej práce, (vhodnej práce, t. j. ktorá neponíži v sociálnom postavení a nedegraduje ani výšku platu) to je zásadné kritérium pri organizačných zmenách. Nesplnenie ponuky inej vhodnej práce je hmotnoprávna podmienka skončenia pracovného pomeru. Výpovede bez ponuky inej vhodnej práce nemajú vecné a procesné dôvody, ktoré by smerovali k naplneniu dôvodu predloženého „skončenia pracovného pomeru výpoveďou“. Takéto výpovede sú neplatné, žalovaní sú nekompetentní dávať výpoveď. Takéto Výpovede môže posudzovať Samosudca a môže rozhodnúť okamžite o ich neplatnosti. Ani raz to neurobil ani jeden sudca.
7. Prieťahy v súdnom konaní zaviňuje vždy v takýchto prípadoch iba predsedajúci sudca, ktorý:
a) nepozná kauzu;
b) nepozná dokumentáciu a až pri pojednávaní zistí čo všetko chýba;
c) vytýči pojednávanie s dlhým odstupom od prvého pojednávania, kedy zas nepozná (zabudol) meritum kauzy.
d) zámerne nekoná, má cieľ vyvolať v žalujúcej strane únavu, má cieľ vyvolať v žalobcovi bezmocnosť a rezignáciu, má cieľ donútiť aby žalobca prijal rozhodnutie v jeho neprospech ako „úľavu“, ako „oslobodenie od zdĺhavého procesu“, ktorý žalobca sám začal vlastným podaním v presvedčení práva a v dôvere k právnemu systému…
Takéto konania sudcov je komplot proti základnému významu právneho systému.
Takéto súdne kauzy sú príčinou nehospodárnosti súdneho konania a falošným dôkazom „nedostatku sudcov“.
Takéto súdne kauzy sú dôkazom: sudcovský stav je devalvovaný na bezprávnu elitu.
Na základe písomného odporúčania ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Márie Kolíkovej dovolím si na Vás ako štatutárny zástupca Inštitútu ochrany ústavných práv obrátiť so žiadosťou o prešetrenie a vykonanie dohľadu nad súdnym konaním na Okresnom súde Bratislava III.
Svoju žiadosť odôvodňujem:
Dňa 25. 10. 2018 žalobkyňa podala žalobný návrh proti žalovanému: Slovenská technická univerzita, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhrady mzdy vedenej Okresným súdom Bratislava lll pod č. k.: 7Cpr/19/2018. Vec bola pridelená sudkyni JUDr. Beáte Farkašovej.
Do dnešného dňa nebolo vytýčené pojednávanie.
Dôvod podania žalobného návrhu žalobkyne : žalovaný neumožnil, aby žalobkyňa po nástupe z rodičovskej dovolenky vykonávala prácu podľa pracovnej zmluvy – aktuálne platnej pracovnej náplne, ako to upravuje § 157 ods. 1 druhá veta Zákonníka práce. Ale 9 mesiacov prenasledoval žalobkyňu (napr. porada bez zápisu, kde bola osočovaná a ponižovaná, bez toho, aby nadriadený ovládal platnú pracovnú náplň žalobkyne, ďalej vyjadreniami z očí do očí – aj tak sa tu všetko schová pod koberec a ututle, ak čokoľvek urobíš – tu je to tak…, alebo na čo si prišla do práce, keď nemáš do čoho pichnúť… a iné). Všetky tieto útoky spôsobovali zdravotné problémy žalobkyne a trvali až kým žalovaný nepredložil žalobkyni Výpoveď zo dňa 24. 05. 2018.
Žalobkyňa skôr ako podala žalobu, urobila pre vymáhanie svojich práv všetko, čo bolo v jej silách, bránila sa od začiatku, aby jej žalovaný nevzal pracovné miesto a za tým účelom oslovila aj štátne orgány – Inšpektorát práce Bratislava (IP Bratislava) a Národný inšpektorát práce (NIP), ktoré majú v kompetencii okrem iného kontrolu porušovania pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákonníka práce a v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zároveň ktoré majú v kompetencii kontrolu porušovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona . č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žalobkyňa štátnym orgánom IP Bratislava a NIP odovzdala svoju dôveru. Najprv osobným poradenstvom poskytovaným konkrétnym inšpektorom IP BA počas novembra 2017, kde požiadala o právnu radu, neskôr v januári 2018 a opakovane v ďalších mesiacoch aj písomne a k tomu predložila dôkazy uvedené v žalobe zo dňa 22. 10. 2018. Aj napriek tomu, že kontaktovala Ing. Danielu Múdru z kancelárie námestníka GR, oddelenia kontroly Národného inšpektorátu práce Košice, pomoc nedostala. Ak by si štátne orgány od začiatku plnili svoju povinnosť a pomohli žalobkyni pri usmernení aplikácie najmä Zákonníka práce, prečo žalovaný neaplikuje ustanovenie § 157 Zákonníka práce matke vracajúcej sa po rodičovskej dovolenke a prečo nevytvoril pracovné podmienky tak, ako ich upravuje paragrafové znenie Zákonníka práce, nemusela podať žalobný návrh.
Vyvrcholením niekoľko-ročných a po návrate z RD+MD 9 mesačných útokov žalovaného voči žalobkyni a súčasne nekonaním IP Bratislava a NIP došlo k podaniu žalobného návrhu na Okresný súd Bratislava III.
Aj v tomto súdnom konaní poukazuje žalobkyňa od začiatku, aby Okresný súd Bratislava III upriamil pozornosť na právny úkon – Výpoveď zo dňa 24. 05. 2018, ako spôsob skončenia pracovného pomeru, ktorý by nemal byť súdom prejednaný, nakoľko, žalovaný nesplnil hmotnoprávne podmienky Výpovede, a to ustanovenie § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a ustanovenie § 74 Zákonníka práce a súd môže rozhodnúť mimosúdnou cestou.
Ak neexistuje právny úkon ako prejav vôle nie je žiadúce sa zaoberať jeho dokazovaním na súde. Svojím konaním žalovaný anuloval právnu validitu právneho úkonu Výpovede zo dňa 24. 05. 2018, o čom hovorí jasnou rečou zákonné ustanovenie § 17 ods. 1 ZP: Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný.
V každom prípade si musíme a mali by sme si pre budúcnosť v týchto pracovných sporoch uvedomiť axióm: Úchylná myseľ mobbéra je neschopná pochopiť zmysel slov, ako sú tolerancia, solidarita, ohľaduplnosť, akceptovanie individuality. Z tejto premisy sa dá ľahko odvodiť, koho bude mobbér prenasledovať, čo sa preukázalo počas 9-ich mesiacov, než bola obeť zlikvidovaná.
Vzhľadom k doteraz uvedenému a v súlade s Vašou kompetenciou Vás žiadame o vykonanie dohľadu v právnej veci žalobkyne proti žalovanému: Slovenská technická univerzita pod sp. zn.: 7Cpr/19/2018 pri posudzovaní neplatnosti skončenia pracovného pomeru Výpoveďou zo dňa 24. 05. 2018 mimo súdneho konania.
V Bratislave, dňa 20. 11. 2020
Náš Inštitút ochrany ústavných práv však riešil od roku 2012 kauzy z oblasti pracovného práva. Dnes prípady ešte pokračujú, ale zisťujeme, že všetci, ktorých som ako poslankyňa NR SR zastupovala na súdoch, si musia nájsť svojho advokáta. To nie je scéna z filmu, to je realita života. LEBO! V tomto filme si nemôžeme dovoliť HRDINOV.

Prinášam rekapituláciu prípadov, o ktorých sme hovorili na 5. medzinárodnej konferencii pod názvom Kde vzniká zlo, s ktorými ste sa na mňa ako poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky (2012 – 2016) obrátili a z ktorých som podala žalobné návrhy:
1. MUDr. Želmíra Daňová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava – Kramáre OS BA II JUDr. K. Fakanová
2. Iveta Neštráková proti Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova ul. Bratislava OS BA V JUDr. Srogončík
3. Dušan Černý proti Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova ul. Bratislava OS BA V JUDr. Srogončík
4. Dagmar Melotíková proti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., so sídlom Bratislava OS BA III JUDr. Linetová
5. Nina Birčáková proti SAMEDI, s.r.o., Stromová č. 13, Bratislava OS BA III JUDr. Kurinec
6. Ján Margala proti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Bratislava OS BA II JUDr. Buchalová
7. Katarína Černochová proti Národný onkologický ústav, Klenová , Bratislava OS BA III JUDr. Linetová
8. Mgr. Ruženka Halajčíková proti Spojená škola Chminianske Jakubovany, Chminianska Nová Ves OS Prešov JUDr. Straková
9. RNDr. Mária Hrešková proti Gymnázium Janka Kráľa, ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce OS NItra JUDr. D. Harbuta
10. Ing. Mária Chorvátová proti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Mesto nad Váhom OS Nové Mesto nad Váhom
11. Ing. Roman Kazda proti Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov OS Nové Mesto nad Váhom JUDr. Erika Trtalová
12. Daniela Kissová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava – Kramáre OS BA II
13. Ing. Margita Šinálová proti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí OS BA I JUDr. Bajánková
14. Štefan Kováčik proti Železničná spoločnosť Cargo, Slovakia, a. s. Bratislava OS BA II nezačalo
15. Ing. Katarína Smolková proti Ministerstvo spravodlivosti SR OS BA I JUDr. Káčerová
16. Ing. Zuzana Kopasová proti EBM Co, s.r.o. Nitra OS Galanta
17. Ing. Zuzana Petrusová proti Bratislavský magistrát OS BA I prevzal advokát
18. Mgr. Mária Lovásová proti Obec Budmerice OS Pezinok JUDr. Andrea Sedláčková
19. Jozef Číž proti Stredná odborná škola Komenského, Pezinok OS Pezinok .JUDr. Pavol Uhrik
20. Ing. Ľubomír Valent proti Protimonopolný úrad SR JUDr. Bartek
21. Mgr. Oto Žarnay proti Obchodná akadémia, Polárna, Košice prebral JUDr. Lipšic
22. Ing. Marián Funtík proti Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina JUDr.A. Majeríková
23. Ing. Monika Čunderlíková proti Národná banka Slovenska OS BA III od 28. 02. 2020 čakáme na rozsudok JUDr. Fekete
24. Ing. arch. Ivana Lisická PhD. proti Slovenská technická univerzita Bratislava od 28. 10 2018 čakáme na pojednávanie
25. Bc. Mária Janíčková proti Centrum voľného času, Pezinok OS Pezinok neukončené
26. Mgr. Darina Halušková proti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca OS Čadca neikončené

Vážení študenti práva (a nielen Vy), z týchto prípadov sme urobili štúdiu pre našich študentov práva a uložili do slovenských knižníc. Lebo každý prípad je potrebné preskúmať a nájsť motív a príčinu páchania skutku. Nebojte sa, poznatky, monitoring a riešenia naďalej dokumentujeme. Každý prípad spracujeme do Zborníka.

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu

03.01.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto Novom roku 2024 pokračujeme s informáciami z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Ako sme už písali v minulom článku, zistili sme: Zápisky z parlamentu zo dňa 16. 12. 2013 alebo pán Holjenčík na ÚRSE Koľko žalobných návrhov musí občan predložiť na slovenské súdy, aby jeho pravda zvíťazila? A to je jedno kde [...]

kvety, mráz, ľad, jabloň

Meteorológovia varujú pred snehom a mrazmi, môžu poškodiť úrodu

18.04.2024 16:08

Výstrahu vydali vo štvrtok aj českí experti.

Mŕtvy v banke

O pôžičku v banke "žiadal" mŕtvy. Podpíš to, strýko! vyzývala ho neter

18.04.2024 16:00

Banku v Brazílii navštívil nezvyčajný zákazník. Sedel na invalidnom vozíku, nehovoril, padala mu hlava, ale jeho neter tvrdila, že strýko si chce zobrať pôžičku.

Zuzana Čaputová / Aurel Sabó / Jaroslav Krám / Juraj Štefanka /

Čaputová poslednýkrát ako hlavná veliteľka síl vymenovala generálov. Armáde vyjadrila uznanie a vďaku

18.04.2024 15:34

Prezidentka zdôraznila, že povýšení dôstojníci zosobňujú aj prínos Slovenska a jeho armády v rámci spojenectva v NATO.

Vít Rakušan

Rakušan: Migračný pakt nie je skvelý, ale nové pravidlá sú potrebné. Podľa Babiša klame

18.04.2024 15:12

Podľa Rakušana kým budú v ČR budú ukrajinskí utečenci, Česko bude mať v solidárnom systéme výnimku.