Založ si blog

Pán Jahnátek, nepomôže Vám ani Lipšic

Šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek končí. V stredu vláda odklepla návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka na jeho odvolanie. „Je to nezákonné, obrátim sa na súd“, odkazuje Jahnátek.

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2158382-na-sulikov-navrh-odvolali-sefa-urso-je-to-nezakonne-obratim-sa-na-sud-odkazuje-jahnatek?fbclid=IwAR0MjO7ioOfipDzuXpwfhc7jdQ8hMdDKr-kGKFfBTFJ3exzN-W2TWEV7-Qg

Vážený pán predseda úradu, na Vašom prípade je vidieť, že každá vláda aj tá Matovičova chce „tlačiť“ peniažky len pre seba. Ale tým dokazuje, že občanov v tomto štáte žijúcich zase dostáva do hlbších problémov bezprávia. Preto vážení, nečakajte pomoc od novej vlády.

Pán t. č. bývalý predseda úradu, nie je tak dávno, keď som Vám na pojednávaní dňa 13. 09. 2017 v mojej právnej veci o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru vedenej na Okresnom súde Bratislava II predložila Návrh na zmier. A dňa 22. 09. 2017 som sa zúčastnila stretnutia, ktoré zorganizoval právny zástupca Vášho úradu z advokátskej kancelárie Kvasňovský & Partners Mgr. Lukáš Kukura za účelom ponuky Vášho úradu uskutočniť zmier.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/464562/pisomny-dokaz-nepusti-to-vedia-vsetci-pravnici.html

Viete o tom, že počas rokovania právny zástupca Mgr. Lukáš Kukura a štátni zamestnanci Vášho úradu neakceptovali môj návrh na zmier a vytvorili  podvod voči mne ako exposlankyne parlamentu, ktorá dva dni pred zvolením do parlamentu obdržala Výpoveď.

A po skončení mandátu poslankyne parlamentu ste mi na úrade neumožnili pracovať počas výpovednej doby dva mesiace. Naopak Váš právnik rovnako  Mgr. Lukáš Kukura mi odpovedal na moju otázku Kedy mi skončila výpovedná doba, citujem „Vaša výpovedná doba začala dňa 1. 4. 2012 a skončila dňa 5.3.2016“.

Toto je dôkazom špekulácie Vašich právnikov pri riešení môjho prípadu exposlankyne parlamentu. Ešte aj Zápisnicu zo stretnutia mali vopred pripravenú so svojím vlastným obsahom.

Vážený pán Jahnátek, Vy ste si môj prípad nemal záujem naštudovať a rovnako ste sa stretnutia nezúčastnil. Nechal ste to na Vašich právnikov z advokátskej kancelárie Kvasňovský & Partners .

https://ritomska.blog.sme.sk/c/469730/ked-nerozumies-tomu-co-pises-tak-nepresvedcis-vyrok-advokata-kvasnovskeho.html

Moja kauza vedená na Okresnom súde Bratislava II je scholastickým príkladom mobbingu podľa definícií svetoznámeho nemeckého odborníka profesora Heinza Leymanna. Na nezávislom štátnom úrade mi neboli vytvorené riadne pracovné podmienky. Ja ako matka štyroch detí som na Slovensku vyhlásila verejný boj proti mobbingu a s prekvapením som zistila alarmujúci počet poškodených šikanovaných občanov – tak veľa, že ich volebné hlasy ma vo volebnom období 2012 -2016 svojím počtom nečakane poslali do Národnej rady Slovenskej republiky. Aby sa aj Slovenská republika zaradila medzi civilizované štáty Európskej únie, v parlamente som od začiatku podávala riešenia a interpelovala vládu Slovenskej republiky, aby začala riešiť bezprávny stav na Slovensku. Tu sme preskúmali a zistili sociálne farizejstvo štátnej politiky. Sociálna politika štátu je kriminálne zdeformovaná, je sociálne úchylná.

Na jednej strane sa vláda tvári sociálne, klame v médiách, čo všetko pre občanov urobili a v zahraničí ubezpečuje sociálnu funkciu europarlamentu o svojej sociálnej politike.

Na druhej strane vláda umelo likviduje plnohodnotný európsky štandard života. Sociálne choroby nášho štátu sú neúmerne vysoké počtom aj intenzitou v pomere k počtom pracujúcich a nepracujúcich ľudí.

Príkladom je, vážený pán Jahnátek aj Vaše odvolanie. Prenasledovanie človeka voči človeku je omnoho silnejším, ako nám to dokazuje Matovič ako mobbér, ktorý  sa o to postará prostredníctvom svojich „vládnych sliepočiek“. Kto si uvedomuje, že zamestnanec je ten, ktorý tvorí hodnoty pre zamestnávateľov a pre štát, tento je na chvoste záujmu štátu, stal sa otrokom.

Vážený pán Jahnátek, tu Vám nepomôže ani Daniel Lipšic. 

Ja som už v parlamente s mojím tímom spolupracovníkov preskúmala, ako nám to v našej krajine funguje, keď sa  prenasledovaný občan obráti na súd a chce sa súdiť so zamestnávateľom?  Počas volebného obdobia (2012-2016) som zistila monštruózne nedostatky v zákonoch, ktoré obchádzajú základné právne normy a princípy. Na Slovensku sme sa dosiaľ nevenovali a ani nechceme venovať problematike pracovných vzťahov, pracovného prostredia na pracoviskách. A tie tu za budovania našej demokracie hlboko upadli. Na pracovisku si nikto nevšimne, ak je jeho kolega mobbovaný. Prečo? Bojí sa, aby sa nestal aj on mobbovaný. 

A niet sa potom čo diviť, že na Slovensku v 21. storočí zakvitol tvrdý mobbing.

V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie na Slovensku je to výsmech na pracovisku. Kým v uplynulých desaťročiach sa stali pozornosťou európskych politikov otázky ľudského práva, odborárske práva, otázky rovnosti šancí, rovnosti pohlaví, rasovej a etnickej, či vekovej príslušnosti vo vzťahu k zamestnaniu, dnes sa žiada presunúť pozornosť k otázkam súvisiacim s psychickou a pracovnou harmonizáciou pracovísk.

Naše skúsenosti sme priniesli a zviditeľňujeme na medzinárodných  konferenciách, a to už v parlamente dňa 12. 11. 2013 v Bratislave. Záujem o našu službu aj bez mediálnej osvety je skutočne veľký, sme si teda vedomí, že zriadenie nášho Inštitútu ochrany ústavných práv (2016) bolo a je účinné a že to bol naozaj doslova prevratný čin roka pre občanov, ktorí pomoc chcú a nemajú strach psychické násilie na pracovisku zviditeľniť.

LEBO  v mojej veci exposlankyne parlamentu sa nekoná spravodlivo od začiatku (2016) a  moje žalobné návrhy sa zamietajú a  neriešia.  Je zrejmé, že už v štádiu prijateľnosti mojich žalobných návrhov je možné zistiť, že v teoretickom ponímaní aj v súdnej praxi nedošlo k určitému vývinu, pokiaľ ide o oblasť uplatnenia antidiskriminačných žalôb vzniknutých na základe iného postavenia žalobkyne a ani nie je vôľa v súdnej praxi venovať sa týmto nedostatkom. Ako vidíme je nepochybné, že na Slovensku nie je k dispozícii účinný prostriedok nápravy, prostredníctvom ktorého by sa mohla žalobkyňa domôcť na vnútroštátnej úrovni náhrady za utrpenú majetkovú ujmu spôsobenou škodou, ktorá mi vznikla v súvislosti s bránením žalovaného žalobkyni pracovať, s útokmi súvisiacimi znepríjemniť prácu, sabotovať jej prácu a zasahovať do jej odbornosti čo súvisí s pracovnými vzťahmi a pracovným prostredím. Tým došlo v dôsledku opomenutia nášho štátu ako členskej krajiny Európskej únie splniť si povinnosti obsiahnuté v pozitívnom záväzku vyplývajúcom z článku 6 Dohovoru.

Šikanovanie predstavuje aj na Slovensku aktuálnu tému, ktorá je napriek vysokému riziku stále podceňovaná a nie je jej venovaná dostatočná pozornosť, aj tu je interakcia páchateľa s obeťou značná a je nevyhnutné sa ňou zaoberať. Práve vzťah osobnosti obete a páchateľa je špecifickou formou interakcie, pretože tu ide o posúdenie prenasledovania či šikanovania a následne treba skúmať  príčiny jeho, resp. jej  vzniku.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/468451/politicky-podraz-na-obcanoch.html

Záverom: Slovenským mobbingom alebo ak chcete mobbing po slovensky – sa cielene a vedome, úmyselne ponižuje ľudská dôstojnosť konkrétnej obete, osoby, zamestnanca. Poškodenie aktívnym, trvalým psychickým tlakom má nevyslovený, oficiálne popieraný cieľ – odstrániť obeť z kolektívu. Je to psycho-sociálny útlak v pracovno-právnych vzťahoch zneužitím Lex Iuris, existujúcich zákonov. Boss vykonáva bossing rovnako ako mobbing, ale koná sám nadriadený. Nátlak v komunite zamestnancov vykonáva boss – vedúci zamestnanec buď na jednotlivca, alebo aj na skupinu podriadených zamestnancov.  Dnes sme svedkami, že ľudia vo vzťahoch na pracoviskách často „zvlčia“ – aj keď prišli na pracovisko „čistí“ a dobre vychovaní, deformované sociálne podmienky (nezamestnanosť, korupcia…) ich donútia k prispôsobeniu sa k sociálnym patológiám. Sú ochotní spolupracovať na kriminálnej, firemnej kultúre len aby sa im „polepšilo“.

Ako môžeme vidieť, slovenský mobbing  nám napĺňa Matovičova vláda v priamom prenose.

https://anzelma1234.blog.pravda.sk/wp-admin/post.php?post=673&action=edit

Vláda Matoviča – drezúra úradníckeho koňa

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553698-matovic-povazuje-vymenu-vsetkych-prednostov-ou-za-ocistenie-statnej-spravy/?utm_source=pravda&utm_medium=box-sidebar-links&utm_campaign=mostread

Ani Eduard Heger nevie, že v podvedomí nesúhlasí s Igorom Matovičom

28.11.2022

Vážení študenti práva,(a nielen Vy),ďakujeme Vám (IOÚP), že máte záujem o Zborník z 8. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala dňa 16. 11. 2022 v Bratislave. Len zopakujem: Každý volič, každý občan a každý zamestnanec stále nemá kompaktný právny systém štátu – spravodlivo vyvážený v základnom pôsobení medzi dvomi subjektmi: štátom a občanom. Dôkazom je [...]

Kollár vydiera Matoviča alebo je to dobrá politická hra

13.11.2022

Vážení študenti práva,(a nielen Vy),ďakujeme Vám (IOÚP) za obrovský záujem o 8. medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná dňa 16. 11. 2022 v Bratislave. Je ďalším pokračovaním nášho úsilia za sociálnu normu humanizmu, resp. za zdravé medziľudské vzťahy, aby eurelatio basalis fungovali v každodennej realite, v pozemskom ľudstve. Prinášam informácie o tom, čo bude [...]

Voľbami sme si dali gól do vlastnej brány

31.10.2022

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. A máme po voľbách. Čo nám priniesli? História sa zase opakovala. Spojili sa dve, tri, štyri, politické strany. Ich kandidáti sa prezentovali politickými heslami na bilboardoch, v [...]

Rusko Ukrajina Vojna Mobilizácia Čiastočná Branci

Demobilizovaný ruský študent: Dostal som starú pušku, delili sme sa aj o spací vak

29.11.2022 06:10

Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Estónci nabádajú EÚ zdvojnásobiť výdavky na obranu

29.11.2022 05:55, aktualizované: 07:17

Viac ťažkých zbraní Ukrajine, vyššie výdavky na obranu v Európe, navrhujú pobaltské a škandinávske štáty. Kyjev chce transformátory a protivzdušnú obranu.

americké vojnové lode, USS Chancellorsville

Zahnali sme americký krížnik, tvrdí Čína

29.11.2022 05:46

Čínska armáda v utorok uviedla, že v Juhočínskom mori zahnala americký krížnik s riadenými strelami.

koľajnice, zmena

Rakúske vlaky sa vracajú do normálu, varovný štrajk železničiarov sa skončil

29.11.2022 05:35

Osobnú i nákladnú vlakovú dopravu obnovia v utorok v Rakúsku po ukončení varovného štrajku tamojších železničiarov.